Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa odczynników do oznaczania biomarkerów w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w celu realizacji projektu "MRImmuno-platforma szybkiej...

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168293-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
90-419 Łódź
Ulica
al. Kościuszki
Nr telefonu
422 725 937
Email
biurozp@umed.lodz.pl
Strona www
www.umed.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168293-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Uniwersytet Medyczny: Dostawa odczynników do oznaczania biomarkerów w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w celu realizacji projektu "MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego POIR.04.01.04-00-0118/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555173-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 47307330800000, ul. al. Kościuszki  4, 90-419  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422 725 937, e-mail biurozp@umed.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.umed.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa odczynników do oznaczania biomarkerów w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym w celu realizacji projektu "MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/42/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
realizacji projektu "MRImmuno-platforma szybkiej decyzji diagnostyczno-terapeutycznej u pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego". Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów ELISA do oznaczenia czynników w materiale biologicznym pochodzącym od pacjentów zakwalifikowanych do badania. Do analizy wybrane zostały następujące czynniki: neurofilamenty (łańcuch lekki), GFAP, Chitinase 3-like-1-Protein (YKL-40), osteopontyna, CXCL13, IFN gamma, i Il-6. Testy będą przeprowadzane z wykorzystaniem płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy. Dostawa testów ELISA będących przedmiotem zamówienia realizowana będzie stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie harmonogramu zapotrzebowania określonemu w punkcie 4 SIWZ termin wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza oferowania towarów w opakowaniach większych niż zalecane. Zamawiający dopuszcza oferowanie towarów w opakowaniach mniejszych niż zalecane, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje taką ilość opakowań, która w całości pokryje zapotrzebowanie wskazane dla każdego asortymentu podanego w załączniku do SIWZ nr 2 opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane testy powinny być towarami katalogowymi o ustalonych standardach jakościowych, fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. Nie dopuszcza się oferowania towarów niewiadomego pochodzenia. Oferowane towary powinny być opakowane w sposób umożliwiający identyfikację produktu i producenta. Na opakowaniach powinny być naniesione wszystkie informacje (symbole, nr kat, nr lot) wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Pakiet I - 40 opakowań po 96 testów Pakiet II Pozycja 1 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 2 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 3 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 4 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 5 - 40 opakowań po 96 testów Pozycja 6 - 40 opakowań po 96 testów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne i faktyczne: PRAWNE - art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych FAKTYCZNE - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 468400
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIOKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 3
Kod pocztowy: 05-090
Miejscowość: Janki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 576132.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 576132.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie