Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia" przy budynku Inspektoratu w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 10

małopolskie, Nowy Sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510167876-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy Sącz
Ulica
ul. Sienkiewicza
Nr telefonu
184 498 020
Email
paluch@zus.pl
Strona www
www.zus.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510167876-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu: Wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia" przy budynku Inspektoratu w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572172-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 17756003310000, ul. ul. Sienkiewicza  77, 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 498 020, e-mail paluch@zus.pl, faks 184 498 005.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.zus.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia" przy budynku Inspektoratu w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 10
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
220000/271/6/2019-ZAP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych pn. "Rozbiórka muru i wykonanie ogrodzenia" przy budynku Inspektoratu w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 10 w zakresie: Rozbiórka opaski betonowej - 1,24 m³ ? Rozebranie podbudowy - 12,40 m² ? Odkopanie muru - 21,66 m³ ? Rozebranie muru - 22,45 m³ ? Rozebranie elementów żelbetowych zbrojonych - 1,60 m³ ? Wykonanie podlewek gr. 2 cm - 10,33 m² ? Montaż kotew chemicznych - 141 szt .? Montaż zbrojenia - 159,29 kg ? Uzupełnienie ścian żelbetowych - 6,82 m³ Izolacja pionowa - 2 warstwy - 20,66 m² ? Zasypanie z zagęszczeniem i profilowaniem skarp - 14,08 m³ ? Montaż korytek ściekowych 50x20x10 na ławie betonowej - 20,66 mb. Wywóz ziemi i gruzu wraz z utylizacją - przewóz taczkami 45 m - 52,09 m³ ? Montaż ogrodzenia panelowego pełnego wys. 1,8 m z montażem słupków - 37,19 m²
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75934.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kompleksowa Obsługa Budownictwa "K-BUD" inż. Ryszard Król
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Koniuszowa 86
Kod pocztowy: 33-326
Miejscowość: Mogilno
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93399.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93399.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93399.34
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: