Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostarczanie mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich

małopolskie, Krynica-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510167785-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Świdzińskiego
Nr telefonu
018 4146900, 4146387
Email
krynica@20wszur.pl
Strona www
www.20wszur.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510167785-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ: dostarczanie mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576621-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 49004414700000, ul. ul. Świdzińskiego  4, 33-380  Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 4146900, 4146387, e-mail krynica@20wszur.pl, faks 184 146 240.
Adres strony internetowej (url): www.20wszur.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostarczanie mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
20WSzU-R.ZP.2611.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich, w ilościach i asortymencie określonym w załączonym do SIWZ załączniku nr 2- formularzu cenowym. Wartość zamówienia poniżej 144 000 euro
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie mięsa i wyrobów mięsno-wędliniarskich, w ilościach i asortymencie określonym w załączonym do SIWZ załączniku nr 2- formularzu cenowym.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 312819.83
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Axentowicza 20a
Kod pocztowy: 33-300
Miejscowość: Nowy Sącz fax. 18 443 09 58
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 344106.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 344106.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344106.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie