Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Obsługi Klienta WORD w Chełmie

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510167784-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
ul. Bieławin
Nr telefonu
082 5650890-91
Email
sekretariat@word-chelm.internetdsl.pl
Strona www
www.word.chelm.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510167784-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Obsługi Klienta WORD w Chełmie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572520-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 11018299300000, ul. ul. Bieławin  , 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 082 5650890-91, e-mail sekretariat@word-chelm.internetdsl.pl, faks 082 5650890-91.
Adres strony internetowej (url): www.word.chelm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: wojewódzka samorządowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Obsługi Klienta WORD w Chełmie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WORD.ZP.231.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest "Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Biura Obsługi Klienta WORD w Chełmie" polegająca na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych w celu adaptacji pomieszczenia sali szkoleniowej usytuowanej w budynku administracyjno - szkoleniowym Zamawiającego na potrzeby funkcjonowania Biura Obsługi Klienta, w skład których wchodzić będą następujące prace: a) wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo - gipsowych, b) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej c) montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych d) wykonanie poszycia ścian szkieletowych z płyt pilśniowych twardych, e) wykonanie/wstawienie lady dla interesantów wraz z oszkleniem f) zamontowanie naświetli stałych - lustro weneckie, g) malowanie nawierzchni wewnętrznych, h) montaż drzwi aluminiowych przesuwnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o Dokumentację projektową, którą stanowi: projekt budowlany /koncepcja/, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 14 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23004.93
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OLSTAR Robert Starzyniec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świderska 115
Kod pocztowy: 03-128
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28296.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28296.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28296.06
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: