Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy

śląskie, Nędza

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-09-2019
Numer ogłoszenia
585793-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
47-440 Nędza
Ulica
ul. Nad Suminą
Nr telefonu
324 102 098
Email
kontakt@pknedza.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 585793-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.: Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 24279373400000, ul. ul. Nad Suminą  2 , 47-440  Nędza, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 102 098, e-mail kontakt@pknedza.pl, faks 324 102 098.
Adres strony internetowej (URL): www.pknedza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne ww.pknedza.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pknedza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem lub osobiście w formie pisemnej
Adres:
47-440 Nędza ul. Nad Suminą 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576 m3 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy
Numer referencyjny: ZP.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Zbiornik zaprojektowano w podłużnym układzie konstrukcyjnym, żelbetowy wolnostojący, dwukomorowy, jednopoziomowy o rzucie prostokątnym (po obrysie ścian zewnętrznych zbiornika) o szer. 10,50 m. i dług. 15,60 m (10,20x15,30 m w osiach). Zbiornik zostanie przekryty monolitycznym stropem żelbetowym gr. 20 cm. Ściany żelbetowe zbiornika maja grubość 30 cm, płyta denna gr. 30 cm. Przy zbiorniku zaprojektowano komorę zasuw o rzucie prostokątnym (po obrysie ścian zewnętrznych komory) o szer. 5,00 m. i dług. 2,75 m. Komora zostanie przekryty monolitycznym stropem żelbetowym gr. 20 cm. Ściany żelbetowe komory maja grubość 25 cm, płyta denna gr. 30 cm. Posadowienie obiektu bezpośrednie na płycie dennej zbiornika na poziomie (spód płyty dennej) -3,80-4,00 m zlokalizowana jest w warstwie III badanego gruntu. 2) Instalacje elektryczne: ? Zasilanie Rozdzielni "RO" ? Oświetlenie zewnętrzne ? pomiary 3) Instalacje sanitarne ? Roboty ziemne ? Roboty montażowe - sieć wodociągowa, przewierty ? Odprowadzenie popłuczyn ? Próby szczelności Opis rozwiązań konstrukcyjnych ? Płyta denna zbiornika ? Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika. ? Ściany zewnętrzne komory zasuw ? Płyta górna (strop).

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223500-1
45430000-0
45421100-5
45410000-4
45442110-1
45443000-4
45450000-6
45231000-5
45231000-5
45231300-8
45310000-3
45311200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: ? 1 robota budowlana polegająca na budowie żelbetowego zbiornika o pojemności nie mniejszej niż 300 m3 (słownie: trzysta metrów sześciennych). Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) wykazu zawierającego co najmniej 1 ( jednej ) robota budowlana polegająca na budowie żelbetowego zbiornika o pojemności nie mniejszej niż 300 m3 (słownie: trzysta metrów sześciennych). wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone(tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do siwz; 5) wykaz zawierający, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) kierownika budowy o uprawnieniach odpowiednich do przedmiotu zamówienia:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) wykazu zawierającego co najmniej 1 ( jednej ) robota budowlana polegająca na budowie żelbetowego zbiornika o pojemności nie mniejszej niż 300 m3 (słownie: trzysta metrów sześciennych). wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone(tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do siwz; 5) wykaz zawierający, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) kierownika budowy o uprawnieniach odpowiednich do przedmiotu zamówienia:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
20.000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
U M O W A ( WZÓR ) nr ???????????????? zawarta w dniu ????????????.. w Nędzy , pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy, ul. Nad Suminą 2 , 47 - 440 Nędza REGON: 242793734 NIP: 639-200-30-30, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez ? Pana inż. Marka Niewrzoł - Prezesa Zarządu a: ????????????????????????????????. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ?????????????????????? W rezultacie dokonania przez Zamawiający wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu ??????. r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści: § 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunków kreślonych w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacją techniczną, dobrą praktyką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz aktualnymi na dzień wykonania robót normami i z należytą starannością, zadanie pn.: " Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej o poj. 576m3 na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nędzy 2. Zakres robót : ? Rok 2019 - poz. I. pkt 1 Harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowiącego załącznik do umowy ? Rok 2020 - pozostałość wynikająca z Harmonogramu rzeczowo - finansowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiar robót pomocniczo. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 1) Wykonać wszelkie prace przygotowawcze - zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich, 2) Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót; 3) Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót); 4) Zapewnić obsługę : a) geodezyjną b) archeologiczną 5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a) Inwentaryzacji geodezyjnej, b) Kompletu atestów, aprobat i dopuszczeń , § 2 1) Zamawiający zobowiązany jest do: a) przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, b) przekazania placu budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, d) odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamówienia. 2) Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, zapisami SIWZ i złożoną ofertą, 2. protokolarnego przejęcie terenu budowy i ponoszenie za niego pełnej odpowiedzialności, 3. utrzymanie porządku na terenie budowy, 4. zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich 5. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 6. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 7. wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego , 8. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, organizacji ruchu, oznakowania zastępczego, badania zagęszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie realizacji robót objętych umową, 9. zagospodarowanie materiałów z rozbiórki (kamień, grunt itp.) z zastosowaniem przepisów określonych w Ustawie o odpadach (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 992 z póź. zm.)) 10. zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zamówienia, 11. pełnego ubezpieczenia budowy 12. zapewnienie obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, 13. powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach: a) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym, b) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym (w formie pisemnej). c) Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisany przez obie strony, stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 14. przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy, 15. przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, , dokumentacja powykonawcza), 16. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: a) inwentaryzacji geodezyjnej, b) kompletu atestów, aprobat i dopuszczeni , §3 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ogólnobudowlane , w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera, operatorów sprzętu budowlanego i innych fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik budowy; 2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; a w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1e. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przed przejęciem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do podwykonawców powyższy wykaz należy przedłożyć wraz z umową o podwykonawstwo. § 4 1. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień ,????????????.. 2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie, w przypadkach określonych w §18 ust 3 niniejszej umowy. 3. Wykonawca nie będzie miał prawa żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. § 5 1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, ogółem wartość zamówienia robót przewidzianych do realizacji określa się na kwotę: ? ??????????????? PLN netto Słownie: ? podatek VAT (%) : ????????.. PLN słownie : ?????????????????????.. ? ????????????..??. PLN brutto Słownie: . W TYM: o Rok 2019 - ????????????? zł/ brutto o Rok 2020 - ?????????????. Zł/ brutto 2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy, oraz technologii wykonywanych robót, a także koszty zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, oraz obsługi geodezyjnej i archeologicznej. 3. Zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia kwoty brutto o kwotę stanowiąca różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego a wysokością tegoż podatku w wersji zmienionej. 4. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 5. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało na podstawie : o faktury częściowej za roboty wykonane w roku 2019 o faktury częściowej ( po wykonaniu co najmniej 75% zakresu robót ) o faktury częściowej - końcowej po wykonaniu całości zadania. 6. Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z "Protokołem częściowym", na konto bankowe podane na fakturze Wykonawcy. § 6 1. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego na podstawie podpisanego "Protokołu odbioru końcowego" w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania w/w protokołu. 2. Zamawiający dokonuje rozliczenia tylko z Wykonawcą. 3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającą zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności. 4. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony, jako odbiorcy faktur. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. § 7 1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ????????????????. 2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 639 - 200 - 30 - 30 , § 8 Strony nie mogą przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody drugiej strony. § 9 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi. § 10 1. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów: a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) końcowy, c) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającej odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 3. Odbiory częściowe robót następować będą po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania przedmiotu umowy. 4. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 5. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi zamawiającej w terminie 21 dni przed zakończeniem robót wpisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem. 6. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającej wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 7. Zamawiająca jest zobowiązana do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę. 8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy ustalone przez Strony na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 9. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiająca może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad; b) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: ? jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; ? jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 15 niniejszej umowy; ? w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiająca odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych zgodnie z §15 ust. 1 lit. a). 10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie 11. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 12. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiająca powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie "Protokół odbioru pogwarancyjnego robót". Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek. § 11 1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Wykonawca udziela gwarancji na okres ??.. miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu końcowego. Gwarancja na poszczególne urządzenia jest zgodna z udzieloną gwarancją przez Producenta . 3. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i usługi. 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia powstałej szkody wskutek nieosiągnięcia w realizowanym obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. § 12 1. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony najbliższym możliwym terminie. 3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiająca zażądała tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji. 4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady powstałe na skutek: ? siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją między innymi: stan wojenny, stan klęski żywiołowej, § 13 Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku: a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie usunięcia wad, c) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w lit. b. d) ponownej awarii tego samego rodzaju prac. § 14 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ?????????????????????????? w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ??????????.zł(słownie: ?????????????????????????.). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych: 1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 4 i 7 niniejszej umowy; 2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (protokół odbioru pogwarancyjnego robót - bez uwag). § 15 1. Strony przyjmują następujące kary umowne: a) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, b) za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w określonego w § 4 ust 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. § 16 Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana ????????. § 17 Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : ????????????. § 18 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 2. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 3. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych przypadkach: 1) Zmiany ogólne: ? Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz zmiana wynagrodzenia, ze względu na: a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, d) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, e) zmiany stanu prawnego, f) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, g) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej. h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. i) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: ? Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającej w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 4 lit. a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. § 19 Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy; b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy; c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni; d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; e) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. f) w przypadku braku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (przed podpisaniem aneksu) na wydłużony okres realizacji; 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót; c) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającą obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającą odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada; d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej do dnia odbioru końcowego zadania, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: a) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, b) Rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; c) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. § 20 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ? Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2018.1025 t.j. z późn. zm.), ? ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2018r. poz. 1202 późn. zm. ) ? ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986. późn. zm. ) § 21 1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew). 3. Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać: ? certyfikaty na znak bezpieczeństwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności; atesty; jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów. 4. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. 5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. § 22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgodnie z treścią art. 13- informuje się, iż Administratorem Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy, ul. Nad Suminą 2 ,47-440 Nędza. 2. Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 3. Posiada Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem kontakt@pknedza.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Nad Suminą 2 , 47-440 Nędza z dopiskiem "do Inspektora Ochrony Danych". 4. Podanie przez Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pana współpracy. Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. . 5.Zamawiający, w trybie art. 28 RODO oraz zawartą umową powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imię, nazwisko osoby wskazanej do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy ze strony zmawiającego. dane adresowe i lokalizacyjne planowanej inwestycji, dane wykonawców dokumentacji budowlano-technicznej, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 6. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 7.Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 8.Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy. 9.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. § 23 Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej umowy nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 24 Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Integralną część umowy stanowi: 1) Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym; 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3) Dokumentacja techniczna 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ?????????????????????????? w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ??????????.zł(słownie: ?????????????????????????.). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych: 1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 4 i 7 niniejszej umowy; 2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (protokół odbioru pogwarancyjnego robót - bez uwag).

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiany ogólne: ? Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej. 2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy, b) przekazanie dokumentów budowy. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie robót oraz zmiana wynagrodzenia, ze względu na: a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.; c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, d) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, e) zmiany stanu prawnego, f) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, g) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej. h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. i) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: ? Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającej w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 4 lit. a i b może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie