Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Roboty budowlane polegające na wykonaniu pawilonu szpitalnego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej...

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560169445-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-442 Lublin
Ulica
Abramowicka
Nr telefonu
817 286 439
Email
przetargi@snzoz.lublin.pl
Strona www
www.snzoz.lublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560169445-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Lublin: Roboty budowlane polegające na wykonaniu pawilonu szpitalnego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524265-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500075168-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500154588-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43101904600000, ul. Abramowicka  2, 20-442  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 286 439, e-mail przetargi@snzoz.lublin.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.snzoz.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu pawilonu szpitalnego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SzNSPZOZ.N-ZP-372-7/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu pawilonu szpitalnego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie w ramach projektu: ,,Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, budowę pawilonu szpitalnego dla potrzeb zakładu opiekuńczo leczniczego psychiatrycznego, opieki długoterminowej. Budynek pawilonu ilość kondygnacji: 3 nadziemne i 1 podziemna, wraz z przyłączami i instalacjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącej Załącznik nr 1 a-f do SIWZ oraz Informacji dodatkowej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45262300-4,
45262311-4,
45262310-7,
45262500-6,
45260000-7,
45421100-5,
45430000-0,
45431000-7,
45410000-4,
45442100-8,
45450000-6,
45233120-2,
45233120-6,
45233226-0,
45310000-3,
45233222-1,
45231400-9,
45232000-2,
45316110-9,
45310000-3,
45311000-0,
45314320-0,
45312100-8,
45315700-5,
45312200-9,
45330000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 roku.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Roboty budowlane polegające na wykonaniu pawilonu szpitalnego dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie w ramach projektu:(...).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie,  ,  ul. Stawki 40,  01-040,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 11065909.89 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiany wyczerpują dyspozycję obowiązujących przepisów oraz postanowień Umowy, w tym przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 2), 3) i 6), w związku z art. 144 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), tj. łączna wartość dokonanej zmiany jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie z dnia 27 czerwca 2018 r., a dokonana zmiana Umowy nie spowoduje zmiany jej charakteru
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiany wyczerpują dyspozycję obowiązujących przepisów oraz postanowień Umowy, w tym przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 2), 3) i 6), w związku z art. 144 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), tj. łączna wartość dokonanej zmiany jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie z dnia 27 czerwca 2018 r., a dokonana zmiana Umowy nie spowoduje zmiany jej charakteru
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zmiany wyczerpują dyspozycję obowiązujących przepisów oraz postanowień Umowy, w tym przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 2), 3) i 6), w związku z art. 144 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), tj. łączna wartość dokonanej zmiany jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie z dnia 27 czerwca 2018 r., a dokonana zmiana Umowy nie spowoduje zmiany jej charakteru
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót została potwierdzona dwustronnymi ustaleniami przedstawicieli Zamawiającego ? Nadzór Inwestora i Wykonawcy a wynikła z ujawnionej okoliczności odmienności warunków gruntowych w stosunku do przewidzianych Projektem. Powyższe potwierdza wydana przez Projektanta rewizja dokumentacji projektowej z dnia 29.03.2019r., co było poprzedzone szeregiem korespondencji oraz badaniami i analizami dokumentacji technicznej, w tym: 1) ustaleń ze spotkania na budowie, 2) wizją lokalną, 3) Badaniami geologicznymi z 2017r. 4) Badaniami geologicznymi z 2018r. 5) Opinią geotechniczną ? rozpoznanie podłoża gruntowego, realizacji robót ziemnych i fundamentowych 6) Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża. Na podstawie wszystkich w/w okoliczności projektant potwierdził: ? występowanie gruntów nienośnych a co za tym idzie: a) konieczność wykonania wymiany gruntów b) dopuszczalność zastosowania chudego betonu w uzasadnionych przypadkach; c) dopuszczalność zastosowania piasku stabilizowanego cementem w uzasadnionych przypadkach; d) konieczność wykonania 24 otworów w 12 wykopach o wymiarach 150cm x 150 cm, przy czym szerokość wykopu związaną z wymianą gruntu przyjąć około 300x300cm wraz z wyspecyfikowaniem każdego z wykopów. Zmiana taka została przewidziana przez Zamawiającego w treści siwz i ogłoszenia, a zatem jest dopuszczalna. Nadmienić należy, że par. 25 ust. 2 pkt. c) w związku z ust. 3 kumulatywnie punkt a), b) oraz c) umowy oraz art. 651 KC pozwalają uznać bezspornie zmianę taką za dopuszczalną. Zważając na powyższe niniejszy protokół konieczności uznać należy za uzasadniony i niezbędny, gdyż pozwoli na dokonanie rozliczenia robót ziemnych, których ilości zostały obliczone z natury, z uwzględnieniem tych prac, które realnie zostały wykonane, co jest korzystne dla Zamawiającego. Jednocześnie obecnie ujawniony stan gruntów, potwierdzony w wydanych przez Nadzór Autorski rewizjach do dokumentacji spełnia przesłanki pozwalające Wykonawcy na ubieganie się o dokonanie zmiany Kontraktu w zakresie wynagrodzenia jak i czasu na wykonanie całości robót (korekty harmonogramu).
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: