Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne

opolskie, Bierawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560169409-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
47-240 Bierawa
Ulica
Wojska Polskiego
Nr telefonu
+48774872266
Email
inwestycje@bierawa.pl
Strona www
www.bierawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560169409-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Bierawa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519722-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510084361-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141293500000, ul. Wojska Polskiego  12, 47-240  Bierawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48774872266, e-mail inwestycje@bierawa.pl, faks +48774872262.
Adres strony internetowej (url): www.bierawa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IRZP.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne. 1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: a) roboty budowlane - przebudowa wejścia do budynku - roboty budowlane w budynku - impregnacja więźby dachowej - przebudowa i rozbudowa placu zabaw - wykonanie chodnika b) roboty sanitarne - instalacja wody zimnej i ciepłej - instalacja kanalizacji sanitarnej - wentylacja - instalacja c.o. zabezpieczenie grzejników c) roboty elektryczne - montaż tablic rozdzielczych - montaż instalacji oświetlenia - montaż instalacji oświetlenia awaryjnego - montaż instalacji gniazd 230V - wykonanie pomiarów - demontaż istniejących urządzeń i instalacji Godziny prowadzenia robót budowlanych w czasie trwania roku szkolnego należy uzgadniać z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu. 2.Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3.Gwarancja co najmniej 36 miesięcy., licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4.Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany, Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i wykonawczy oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie lub równoważny.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45111300-1,
45410000-4,
45430000-0,
45442100-8,
45421130-4,
45321000-3,
45330000-9,
45310000-3,
45316000-5
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31/07/2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzenia robót podstawowych stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Zaistniała konieczność wykonania m.in. likwidacja różnicy poziomów po rozebraniu ścianek działowych - wylewki samopoziomujące, montaż dodatkowych drzwi do pomieszczenia S1, niezbędna wymiana tapet z włókna szklanego po robotach instalacyjnych, wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach, przebudowa instalacji c.o. konieczność zmiany lokalizacji grzejników. Wykonanie robót dodatkowych zwiększa wartość zadania o kwotę 49 903,70 zł brutto i wpływa na termin realizacji zamówienia tj. zakończenie zadania do dnia 16.08.2019 r. Zlecenie powyższych robót spełnia przesłanki wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem Zamawiający przewidział zmiany umowy w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na konieczność wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia oraz w art. 144 ust. 1 pkt. 2, bowiem zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie