Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 18 w związku z planowanym...

wielkopolskie, Piła

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560169066-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-920 Piła
Ulica
Pl. Staszica
Nr telefonu
672 126 210
Email
bzp@um.pila.pl
Strona www
www.pila.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560169066-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Piła: Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531674-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510085743-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica  10, 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZP.271.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych. 2. Przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje w formule "zaprojektuj i wybuduj". 3. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej, projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 3.2 sporządzenie projektów budowlanych wielobranżowych oraz uzyskanie do nich wynikających z przepisów prawa ekspertyz, uzgodnień wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację inwestycji, 3.3 sporządzenie projektów wykonawczych, 3.4 uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, 3.5 przeprowadzenie robót budowlanych, 3.6 uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, zezwoleń o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczeń o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane. 4. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) i koncepcji programowo-przestrzennej, stanowiących załączniki nr 7 i 7a do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w PFU, w SIWZ oraz we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowią integralną część SIWZ, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca planowanych prac budowlanych.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
71320000-7,
45210000-2,
45300000-0,
45400000-1
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 01.08.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia - do dnia 16.08.2019 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana dotycząca przedłużenia terminu wykonania zamówienia publicznego została dokonana na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2) lit. e) oraz f) Umowy Nr 6/PN/2019 zawartej w dniu 30.04.2019 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: