Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług pocztowych w 2019 r.

śląskie, Chorzów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550168836-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-500 Chorzów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
324 165 000
Email
bzp@chorzow.eu
Strona www
www.chorzow.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550168836-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Chorzów: Świadczenie usług pocztowych w 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 27625530600000, ul. Rynek  1, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 165 000, e-mail bzp@chorzow.eu, faks 32 4165639, 32 4165640.
Adres strony internetowej (url): www.chorzow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usług pocztowych w 2019 r.
Numer referencyjny  RZP.271.631.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym; 1. usługi codziennego doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesyłek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zadania rozumie się przesyłki listowe: 1. polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO - zał. nr 6) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru; 2. polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO - zał. nr 6) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów niedoręczonych przesyłek pocztowych do zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego. Zamawiający będzie korzystał ze wzorów druków ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru), określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468). Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.800 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
II.5) Główny Kod CPV: 64112000-4
Dodatkowe kody CPV:
64113000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 177786.40
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział w ogłoszeniu i w SIWZ dla zamówienia podstawowego z nazwie" Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Chorzów w 2019 r." możliwość udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usługi polegającej na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, a jego wartość nie przekracza 20 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Poczta Polska S. A.,  ,  ul. Rodziny Hiszpańskich 8,  00-940,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: