Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa druku i dostawy

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169793-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Mickiewicza
Nr telefonu
875 628 000
Email
zp@um.suwalki.pl
Strona www
http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169793-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Miasto Suwałki: Usługa druku i dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573624-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540150843-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Suwałki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067103000000, ul. ul. Mickiewicza  1, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 628 000, e-mail zp@um.suwalki.pl, faks 875 628 098.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa druku i dostawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.53.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy następujących materiałów: I. Wydruk i dostawa 16 banerów wystawy pn.: "Suwałki - Waren (Müritz) 20 lat przyjaźni i współpracy" - wymiary dopasowane do montażu na metalowych kostkach o wymiarach: 2m x 2m x 2m. Banery będą z jednego kawałka tworzywa, nie klejone, oczkowane (co 20 cm), pokryte materiałem UV (odpornym na zmienne warunki atmosferyczne); gwarancja producenta na zastosowany materiał (kolor i ścieralność) - 2 lata. Zamówienie będzie realizowane w związku z organizacją wystawy z okazji 20 lat współpracy Suwałki - Waren (Müritz) w Suwałkach w dniach 5 - 30 września 2019 roku. - kolor CMYK 4 + 4, - projekt graficzny wystawy składającej się z 16 banerów Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej, niezwłocznie po podpisaniu umowy. II. Wydruk i dostawa 4 szt. roll-upu promocyjnego pt. "Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk" - wymiary: 120 cm x 200 cm; wykonanie z materiału roll-upowego z mechanizmem mocującym, każdy rollup oddzielnie wraz z pokrowcem. - kolor CMYK 4 + 4, - projekt graficzny roll-upu promocyjnego pt. "Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Suwałk" Zamawiający dostarczy Wykonawcy w wersji elektronicznej,niezwłocznie po podpisaniu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79823000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5010.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Omega Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 108/8
Kod pocztowy: 40-101
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2386.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2386.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14760
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: