Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu...

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169757-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
ul. Świętojańska
Nr telefonu
63 2430280
Email
przetargi@zdp.konin.pl
Strona www
www.zdp.konin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169757-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz pasem szerokości 1,0 m w ramach projektu "Samorządy i Lasy Państwowe - razem dla grodzieckiej przyrody"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565166-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 31106078300000, ul. ul. Świętojańska  20 d, 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430280, e-mail przetargi@zdp.konin.pl, faks 63 2430280.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.konin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz pasem szerokości 1,0 m w ramach projektu "Samorządy i Lasy Państwowe - razem dla grodzieckiej przyrody"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-NZ-3302-10/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ścieżki edukacyjnej w m. Grodziec wzdłuż drogi powiatowej nr 3247P długości około 550 m o szerokości 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pasem szerokości 1,0 m w ramach projektu "Samorządy i Lasy Państwowe - razem dla grodzieckiej przyrody". Przedsięwzięcie realizowane jest w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Przedmiot umowy należy zrealizować w dwóch etapach: 1) Etap I - sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień administracyjnych 2) Etap II - wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Zakres zamówienia obejmuje: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającą w szczególności: a) aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dla całego zakresu inwestycji, b) badania istniejącego podłoża gruntowego, c) projekt budowlano-wykonawczy budowy ścieżki edukacyjnej, d) wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji niniejszej inwestycji, e) projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, f) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót, uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego, g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, h) dokumentację powykonawczą, 2) wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, obejmujących: a) budowę ścieżki na długości ok. 0,535 km, b) przebudowę i budowę zjazdów, c) wykonanie miejscowych projektorów w ścieżce edukacyjnej, oświetlenie tablic informacyjnych, d) usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu (w razie konieczności na podstawie warunków technicznych uzyskanych od zarządców poszczególnych sieci), e) wykonanie i profilowanie poboczy wzmocnionych grysem. Zamówienie winno być wykonane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa. Dokumentacja musi być kompletna, musi posiadać niezbędne opracowania, operaty oraz decyzje wynikające z przepisów prawa obowiązujących na dzień realizacji zadania. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej w miejscu planowanej ścieżki edukacyjnej. Planowany termin zakończenia prac związanych z budową kanalizacji deszczowej to 16.09.2019 r. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w: 1. Programie funkcjonalno-użytkowym - Załącznik nr 7.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45100000-8, 45111100-9, 45111000-8, 45233260-9, 45233223-8, 45233222-1, 45400000-1, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 174985.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Inżynieryjnych inż. Stanisław Dropiński
Email wykonawcy: dropinex@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Królowej Marysieńki 12
Kod pocztowy: 62-510
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 246885.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246885.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 246885.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: