Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Budowa podłogi tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Sieniawskim"

podkarpackie, Adamówka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169619-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-534 Adamówka
Ulica
Adamówka
Nr telefonu
166 229 001
Email
ugjanek@wp.pl
Strona www
www.adamowka.pl/bip

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169619-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Adamówka: "Budowa podłogi tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Sieniawskim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561431-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Adamówka, Krajowy numer identyfikacyjny 65090066000000, ul. Adamówka  97, 37-534  Adamówka, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 229 001, e-mail ugjanek@wp.pl, faks 166 229 001.
Adres strony internetowej (url): www.adamowka.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa podłogi tanecznej z trybuną, miejscami postojowymi i zielenią w Majdanie Sieniawskim"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SBD.271.3.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 2 zamówienia: Wykonanie mikroinstalacji OZE z punktem ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, obejmuje: 1) opracowanie indywidualnych koncepcji wykonania instalacji o mocy 18 kW z uzyskaniem akceptacji inspektora nadzoru branży elektrycznej i konstrukcyjnej. 2) dostawa i montaż instalacji w oparciu o indywidualną koncepcję zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 3) wykonanie i zamocowanie okablowania DC łączących panele fotowoltaiczne z falownikiem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru; 4) instalację falownika 3 - fazowego; 5) zabezpieczenie instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe, 6) zabezpieczenie instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny; 7) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do OSD 8) zgłoszenie do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny; 9) załatwianie formalności w imieniu użytkownika związanych z przygotowaniem do podpisania umowy 10) uruchomienie instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD; 11) przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji; 12) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej: a) schemat instalacji oraz dokumentację fotograficzną; b) prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim; c) protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym: - protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej, d) deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały; e) karty techniczne zamontowanych urządzeń; f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; g) protokół odbioru instalacji podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonanie punktu ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych o mocy 18 kW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wykonanie mikroinstalacji OZE z punktem ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1308837.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Elektrycznych El-Pro Artur Chmura
Email wykonawcy: chmura.elpro@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Krasickiego 15/40
Kod pocztowy: 37-200
Miejscowość: Przeworsk
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113529.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113529.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113529.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: prace budowlane
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie