Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169524-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-122 Koszalin
Ulica
ul. Szczecińska
Nr telefonu
94 3427831
Email
zzdw@zzdw.koszalin.pl
Strona www
http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169524-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich: Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566255-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540134028-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 33096113200000, ul. ul. Szczecińska  31, 75-122  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 3427831, e-mail zzdw@zzdw.koszalin.pl, faks 94 4324328.
Adres strony internetowej (url): http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZZDW-6.381.98.2019.7
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sygnalizacji świetlnej w m. Nowogard w ciągu DW 106. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) sprawdzenie zasilania elektrycznego istniejącej sygnalizacji świetlnej wraz z pomiarami, b) wymianę: instalacji elektrycznej (okablowania), słupów (masztów), sygnalizatorów (wraz z uchwytami i mocowaniami), latarni sygnalizacyjnych (typu LED), szafy sterownika, sterownika (wraz z zaprogramowaniem), oznakowania pionowego, c) montażu sygnalizacji akustycznej dla pieszych, d) roboty ziemne (montaż rur osłonowych dla instalacji elektrycznej), e) odtworzenie nawierzchni chodników, f) wykonanie pomiarów i badań, g) podłączenie, uruchomienie i sprawdzenie sygnalizacji. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robót, Rozdziale "C" SIWZ i SST
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kody CPV: 45233260-9, 45233290-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146346.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe VOTUM S.C. Jacek Pelc Elżbieta Pelc
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Litewska 14
Kod pocztowy: 71-344
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 140866.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133315.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140866.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie