Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w miejscowości Czarnylas wraz ze skrzyżowaniami oraz oznakowaniem, Gmina Skórcz

pomorskie, Skórcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169413-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-220 Skórcz
Ulica
ul. Dworcowa
Nr telefonu
58 5824236 lub 5824645
Email
gminaskorcz@gminaskorcz.pl, m.eggert@gminaskorcz.pl
Strona www
www.gminaskorcz.biuletyn.net

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169413-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Skórcz: Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w miejscowości Czarnylas wraz ze skrzyżowaniami oraz oznakowaniem, Gmina Skórcz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567668-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skórcz, Krajowy numer identyfikacyjny 19167563000000, ul. ul. Dworcowa  6, 83-220  Skórcz, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5824236 lub 5824645, e-mail gminaskorcz@gminaskorcz.pl, m.eggert@gminaskorcz.pl, faks 58 5824999.
Adres strony internetowej (url): www.gminaskorcz.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 243002G w miejscowości Czarnylas wraz ze skrzyżowaniami oraz oznakowaniem, Gmina Skórcz
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.271.15.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty przygotowawcze i ziemne ? Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej 25,3m2 ? Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,7km ? Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 34m2 ? Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 34m2 ? Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 16,6m ? Odwóz rozebranej nawierzchni i podbudowy pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 15t ? Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3- zawory wodociągowe 2m3 ? Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3- włazy kanałowe 3,8m3 ? Wykonanie koryta - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o na-wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi 1544,6m3 Podbudowa i nawierzchnia jezdni ? Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3151,8 m2 ? Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm (chodniki i zjazdy z kostki) 1505,0m2 ? Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 25 cm 1646,8m2 ? Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (jezdnia) 1646,8m2 ? Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (zjazdy) 192,8m2 ? Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (chodniki) 1312,2m2 ? Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - chodniki,zjazdy , progi wyniesione 1520,4m2 ? Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mecha-niczne 334,1 t ? Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i warstwy wiążącej bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 3874,3m2 ? Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) 1646,8m2 ? Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - jezdnia+ zj.bitumiczny 3970,0m2 Obramowania ? Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 725,3m ? Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione pia-skiem 761,6 m ? POBOCZE - Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 461,9 m2 Roboty wykończeniowe ? Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (4szt. do kpl "poprzeczny garb" i 4szt do "aktywnych przejść") 8szt ? Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-nad 0.3 m2 12szt ? Zestaw aktywnych znaków d-6 zasilanych baterią słoneczną (2 panele znaków) 2kpl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 792851.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL Skład opału, mat. Bud., skup złomu TADEUSZ DECKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Osiedle Kwiatowe 4
Kod pocztowy: 83-132
Miejscowość: Morzeszczyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 975207.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 975207.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1194600.78
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie