Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji, opracowanie projektu graficznego wraz z tłumaczeniami oraz wykonanie i montaż ekspozycji stałej w...

, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169407-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
833 416 177
Email
zamowienia@bialapodlaska.pl
Strona www
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169407-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Miejska Biała Podlaska: Opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji, opracowanie projektu graficznego wraz z tłumaczeniami oraz wykonanie i montaż ekspozycji stałej w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 "Dziedzictwo kulturowe i naturalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej".
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561580-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540125695-N-2019; 540128639-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Biała Podlaska, Krajowy numer identyfikacyjny 52404500000000, ul. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  3, 21-500  Biała Podlaska, woj. , państwo Polska, tel. 833 416 177, e-mail zamowienia@bialapodlaska.pl, faks 833 437 064.
Adres strony internetowej (url): https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78
Adres profilu nabywcy: www.bialapodlaska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji, opracowanie projektu graficznego wraz z tłumaczeniami oraz wykonanie i montaż ekspozycji stałej w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2.2019.MCH2
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego ekspozycji, opracowanie projektu graficznego wraz z tłumaczeniami oraz wykonanie i montaż ekspozycji stałej w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. 2. Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 "Dziedzictwo kulturowe i naturalne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu "Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej". 3. Na przedmiot zamówienia, określony w ust. 1 składa się w szczególności następujący zakres rzeczowy: 1) Zakres prac projektowych i opracowań merytorycznych: a) opracowanie architektonicznego projektu wykonawczego ekspozycji wraz z przeniesieniem praw autorskich (projekt wykonawczy powinien uwzględniać inwentaryzację pomieszczeń ekspozycyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia), b) opracowanie projektu grafiki ekspozycyjnej wraz z przeniesieniem praw autorskich, c) tłumaczenie i redagowanie tekstów na j. angielski. 2) Zakres robót budowlanych: a) Architektura: budowa ścianek ekspozycyjnych kotwionych do stropu, b) Konstrukcja: wykonanie wszelkich elementów konstrukcyjnych, służących jako konstrukcje wsporcze pod elementy wyposażenia ekspozycji. 3) Zakres prac związanych z dostawą i montażem zabudów, mebli i pozostałych elementów wyposażenia, tj. dostawa i montaż: a) wielkogabarytowych grafik ekspozycyjnych, b) małoformatowych grafik na folii polimerowej, c) gablot pulpitowych, d) gablot wnękowych, e) pulpitów ekspozycyjnych, f) tablic graficznych, g) mebli do strefy recepcji "A", takich jak: lada recepcyjna, fotel obrotowy, wieszaki ścienne, wieszaki na ubrania, regał stalowy, siedziska, logotyp ścienny, lustro, h) systemów ekspozycji obrazów, i) wyciemniających folii okiennych, j) ścianek stalowych i ścianek ekspozycyjnych, k) uchwytów magnetycznych do ikon, l) podestów, m) makiety, 4) dostarczenie i wdrożenie systemu audio przewodników wraz z opracowaniem scenariuszy wycieczek i nagraniami lektorskimi w różnych językach. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) projekt koncepcyjny ekspozycji stałej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79932000-6

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 79822500-7, 79530000-8, 79950000-8, 72212500-4, 45212313-3, 39150000-8, 39154000-6, 32322000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 519799.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "SLX" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zakładowa 6
Kod pocztowy: 62-052
Miejscowość: Komorniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 644520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 644520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 789400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie