Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim"

śląskie, Rybnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169350-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-200 Rybnik
Ulica
ul. 3 Maja
Nr telefonu
324 260 033
Email
pcpr@powiatrybnicki.pl
Strona www
http://www.pcpr.rybnik.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169350-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571629-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628847000000, ul. ul. 3 Maja  31, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 260 033, e-mail pcpr@powiatrybnicki.pl, faks 324 260 033.
Adres strony internetowej (url): http://www.pcpr.rybnik.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PCPR/ON.252.1.000001/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie rybnickim" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia codziennego dowozu uczestników Warsztatów Aktywnej Integracji ( mieszkańców powiatu rybnickiego ) z miejsca zamieszkania do Suminy ( budynek byłego Dworca PKP ) oraz do zapewnienia codziennego odwozu z Suminy ( budynek byłego Dworca PKP ) do miejsca zamieszkania. 3. Wykonawca obowiązany będzie świadczyć usługę w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku przez cały okres trwania umowy. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi to 1 sierpnia 2019 r., natomiast ostateczny termin rozpoczęcia to 1 września 2019 r. Zamawiający dopuszcza ograniczenie świadczenia usługi maksymalnie o 27 dni. 4. Uczestnikami projektu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne, w łącznej liczbie 20 osób, ( na dzień wszczęcia postępowania to 18 osób ), w tym co najmniej dwie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich ( na dzień wszczęcia postępowania). 5. Zamawiający nie zapewnia opiekuna podczas dowozu uczestników do i z Warsztatów Aktywnej Integracji mieszczącego się w budynku byłego Dworca PKP w Suminie. 6. Uczestniczy podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza grupa to mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn i Jejkowic. Druga grupa to mieszkańcy Świerklan, Gaszowic i Lysek. 7. Wykonawca powinien zapewnić dowóz poszczególnych grup uczestników, ( z miejsca zamieszkania do Suminy - były Dworzec PKP ) na godz. 8.30, natomiast trasa powrotna rozpoczyna się o godz. 14:30. 8. Zamawiający nie dopuszcza łączenia grup, ze względu na zbyt długi czas przejazdu uczestników warsztatów. Dowóz uczestników powinien się odbywać równolegle, wg. miejsca zamieszkania uczestników. 9. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wraz z ich adresami, którzy zadeklarują dowóz do Warsztatów Aktywnej Integracji. 10. Zamawiający na podstawie dotychczasowej umowy szacuje, iż Wykonawca pokona trasę minimum 65 km dziennie ( dla grupy Czerwionka-Leszczyny i Jejkowice ) oraz minimum 80 km dziennie ( dla grupy Świerklany, Gaszowice i Lyski ) przy założeniu pełniej frekwencji uczestników i braku nieprzewidzianych zdarzeń drogowych. 11. Zamawiający nie wyklucza zwiększania liczby osób przewożonych na wózkach inwalidzkich oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 12. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( z ważnym badaniem technicznym, wszystkimi obowiązkowymi ubezpieczeniami), przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich spełniających wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do posiadania świadectwa homologacji lub wyciągu ze świadectwa homologacji samochodów. Pojazdy, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż przed rokiem 2009, oraz muszą być przystosowane do przewozu co najmniej 15 osób niepełnosprawnych, nie licząc miejsca dla kierowcy ( każdy z pojazdów ). 13. Pojazdy samochodowe, którymi będą świadczone usługi przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdu musi być ogrzewana. Pojazd przewożący osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo musi być wyposażony w pasy biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa. Ponadto pojazd musi posiadać znakowanie pojazdu z przodu i z tyłu, informujące o osobach z niepełnosprawnością we wnętrzu. 14. Wózek inwalidzki, z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu i skierowany tyłem do kierunku jazdy. 15. Wykonawca zobowiązany będzie w przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, zapewnić na własny koszt transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ. Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 45 minut. W przypadku nie zapewnienia zastępczego transportu, o którym mowa wyżej Zamawiający zapewni transport na koszt Wykonawcy. 16. Usługi objęte niniejszym zamówieniem powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone przez kierowców posiadających prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz aktualne badania lekarskie. 17. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych osób (pasażerów). 18. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy. 19. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 20. Zamawiający zabrania przewozu osób trzecich. 21. Wykonawca w terminie do dwóch dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowy rozkład jazdy. 22. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy wykonawcy zobowiązani są do: 1) udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do pojazdu i odwrotnie, 2) dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, 3) przestrzegania zasad współżycia społecznego, szanowania prawa i godności uczestników projektu, 4) współpracy z instruktorami terapii zajęciowej, 5) utrzymywania ścisłego kontaktu i współpracowania z opiekunami uczestników, 6) współdziałania z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. 23. Koszty dojazdu z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 24. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w projekcie bądź zaprzestania przez niego uczestnictwa w projekcie z jakichkolwiek innych przyczyn, Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowej osoby na jego miejsce, w zakresie nieprzekraczającym ustaloną liczbę uczestników. 25. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom- brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 26. Kod CPV: 60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 27. Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji usługi będą zawierały aktualne logotypy, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 28. Wykonawca udostępni na wezwanie Zamawiającego własną dokumentację finansowo księgową z zakresu realizowanego zamówienia w terminie do 3 dni od wezwania Zamawiającego. 29. Jeżeli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i będzie osobiście realizować zadania wynikające z niniejszego zamówienia to zobowiązuje się prowadzić ewidencję zadań i godzin pracy za okres, w którym realizowane jest niniejsze zamówienie na formularzu określonym przez Zamawiającego oraz niezwłocznie przekazywać ją Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Równocześnie Wykonawca oświadcza, że jego łączne zaangażowanie w realizację innych zobowiązań nie przekroczy 276 godzin miesięcznie w okresie realizacji niniejszego zamówienia (łącznie z niniejszym zamówieniem). 30. Wykonawca będący osobą fizyczną, a w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną, osoby fizyczne które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oświadczają, że od dnia podpisania umowy nie są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej lub że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. W przypadku jeżeli Wykonawca a w przypadku Wykonawcy niebędącego osoba fizyczną, osoby fizyczne które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia są lub będą zatrudnieni w jednej z ww. instytucji zobowiązani są niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy zatrudnieniem w tej instytucji i zatrudnieniem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie ma miejsca podwójne finansowanie związane z jego zatrudnieniem. 31. Wykonawca będący osobą fizyczną przekaże Zamawiającemu najpóźniej dnia następnego po podpisaniu umowy informacje niezbędne do dokonania zgłoszenia Wykonawcy do ubezpieczenia społecznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 181826.52
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Skalmar Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
Email wykonawcy: biuro@skalmar.eu
Adres pocztowy: ul. Strzelców Bytomskich 9/82
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 248176.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 248176.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248176.50
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: