Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont nawierzchni chodnika w ul. Wójtowskiej w Poznaniu

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169326-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-623 Poznań
Ulica
Wilczak
Nr telefonu
616 477 200
Email
zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Strona www
https://zdm.poznan.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169326-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu: Remont nawierzchni chodnika w ul. Wójtowskiej w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561904-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 16252400000000, ul. Wilczak  17, 61-623  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 477 200, e-mail zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl, faks 618 201 709.
Adres strony internetowej (url): https://zdm.poznan.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont nawierzchni chodnika w ul. Wójtowskiej w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZ.UD.341.58.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni chodnika w ul. Wójtowskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Sołtysiej; obie strony i na odcinku od ul. Sołtysiej do końca posesji nr 7; strona zachodnia oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe; - roboty ziemne - 45,64 m3; - ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej - 377,00 m; - ułożenie obrzeża betonowego 6x20 cm na ławie betonowej - 113,00 m; - ułożenie ścieku z kostki betonowej brukowej typu cegła w kolorze szarym gr.8 cm na podbudowie betonowej - 377,00 m; - ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podbudowie betonowej - 247,00 m2; - ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej z odzysku na podbudowie betonowej - 73,00 m2; - ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 9x 11 cm z odzysku na podbudowie betonowej - 6,00 m2; - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - 46 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa szkic wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załączniki nr 2-4 do SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158986.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Antoni Napierała AN BRUK
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Witobel, ul. Folwarczna 31
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Stęszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101059.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101059.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 169884.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: