Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa czyściwa i papieru toaletowego z wieszakami, stojakami i dozownikami dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

dolnośląskie, Milicz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169321-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-300 Milicz
Ulica
Grzybowa
Nr telefonu
71 3846754
Email
sz@mcm-milicz.pl
Strona www
www.mcm-milicz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169321-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa czyściwa i papieru toaletowego z wieszakami, stojakami i dozownikami dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573239-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 02137042700000, ul. Grzybowa  1, 56-300  Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3846754, e-mail sz@mcm-milicz.pl , faks 71 38 40 652.
Adres strony internetowej (url): www.mcm-milicz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Spółka Prawa Handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa czyściwa i papieru toaletowego z wieszakami, stojakami i dozownikami dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MCM/WSM/ZP17/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę czyściwa i papieru toaletowego z wieszakami, stojakami i dozownikami dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania wraz z jego szczegółowym opisem zawarty jest w formularzu asortymentowo cenowym, tj. Załączniku Nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33000000-0

Dodatkowe kody CPV: 33761000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawa czyściwa i papieru toaletowego z wieszakami, stojakami i dozownikami dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218534.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Henry Kruse Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Kobierzyce
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 218534.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218534.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 234619.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie