Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Roboty budowlane w formule zaprojektuj ? zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w...

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169238-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-064 Rzeszów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
178 754 636
Email
zampub@erzeszow.pl
Strona www
http://bip.erzeszow.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169238-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa: Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - Zadanie 2.1

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579523-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek  1, 35-064  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail zampub@erzeszow.pl, faks 178 754 634.
Adres strony internetowej (url): http://bip.erzeszow.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - Zadanie 2.1
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CZ-A.271.61.198.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze osiedla Andersa w Rzeszowie dla przestrzeni międzyblokowej zlokalizowanej przy ul. Boruty Spiechowicza 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w podwórek będzie: 1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) wykonawca przygotuje wycenę wyciętych drzew, 3) uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 4) uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i odprowadzenia wód opadowych 5) projekt wykonawczy - 5egz. 6) przedmiar robót - 2 egz. 7) kosztorys inwestorki - 2 egz. 8) STWIOR - 3 egz. 9) Dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach robót budowlanych należy wykonać: 1) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu 2) rozbiórka schodów terenowych wraz z budową nowych schodów terenowych 3) rozbiórka murów oporowych wraz z wykonaniem nowych 4) przebudowa istniejących ciągów pieszych 5) budowa nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 6) remont, budowa nawierzchni parkingowych 7) przebudowa istniejących dróg dojazdowych 8) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników 9) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych 10) usunięcie i wywóz korzeni po wycince drzew 11) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych 12) rozbiórka istniejących wiat śmietnikowych wraz z budową nowych wiat śmietnikowych 13) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo 14) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 15) instalacja .oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej 16) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi 17) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z "specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego 18) stojaki na rowery należy wykonać tak aby konstrukcja stojaka umożliwiała przymocowanie ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem 19) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe - 64 szt, kosze na śmieci - 16 szt., stoły do ping-ponga -4 szt., kosze na psie odchody - 6 szt., ławka betonowa z donicą -1szt, donice betonowe - 3szt., karmnik dla ptaków - 1 szt.?, poidełko dla ptaków - 1szt. 20) urządzenia fitness: orbitrek, biegacz, wioślarz, trójkąt, zestaw Tai-Chi 21) place zabaw: ogrodzenia, podbudowy, dostawy i montażu: - tablic informacyjnych, regulaminu placu zabaw. urządzeń zabawowych placu zabaw: - zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią - 1szt. - piaskownica z zadaszeniem - 3 szt - huśtawka ważka - 2 szt - kiwak - 3 szt. ? Rozmieszczenie poszczególnych stref w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji, miejsc parkingowych, wiat śmietnikowych, siłowni, placów zabaw itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. ? Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71240000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu termin składania ofert upłynął w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00. Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: