Ogłoszenie

Przebudowa systemu centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Sośnicy.

podkarpackie, Radymno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169237-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-550 Radymno
Ulica
ul. Lwowska
Nr telefonu
016 6282419, 628138, 6281367
Email
ugradymno@pro.onet.pl
Strona www
www.ugradymno.ires.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169237-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Radymno: Przebudowa systemu centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Sośnicy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567635-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Radymno, Krajowy numer identyfikacyjny 65090053600000, ul. ul. Lwowska  38, 37-550  Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6282419, 628138, 6281367, e-mail ugradymno@pro.onet.pl, faks 166 282 419.
Adres strony internetowej (url): www.ugradymno.ires.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa systemu centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Sośnicy.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty będą trwały w okresie od podpisania umowy do 30. 09. 2019 r. Rodzaj robót do wykonania obejmuje: - Demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania. - Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej. - Demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. - Rozbiórka ścianek działowych. - Montaż instalacji wodociągowej. - Montaż instalacji kanalizacyjnej. - Montaż instalacji centralnego ogrzewania. - Uzupełnienie ścianek działowych. - Warstwy wyrównawcze pod posadzki. - Posadzki z płytek i paneli podłogowych. - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. - Kabiny sanitarne z płyt HPL. - Licowanie ścian płytkami. - Montaż gniazd przełączników. - Montaż opraw oświetleniowych. - Montaż zestawów pompowych na obiektach grzewczych oraz zaworów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45431000-7, 45442100-8, 45232460-4, 45331100-7, 45330000-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 238211.38
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Usługowy Tomasz Rożek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Olszany 16a
Kod pocztowy: 37-741
Miejscowość: Krasiczyn
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 250344.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250344.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250344.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: