Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa paliwa i olejów na potrzeby własne

warmińsko-mazurskie, Kętrzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169230-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
11-400 Kętrzyn
Ulica
ul. Budowlana
Nr telefonu
897 513 805
Email
komunalnik_ketrzyn@op.pl
Strona www
www.komunalnikketrzyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169230-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o.: Dostawa paliwa i olejów na potrzeby własne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572389-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Komunalnik" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 51100846300000, ul. ul. Budowlana  1, 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 513 805, e-mail komunalnik_ketrzyn@op.pl, faks 897 513 812.
Adres strony internetowej (url): www.komunalnikketrzyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa paliwa i olejów na potrzeby własne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/01/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I - Cykliczna hurtowa dostawa oleju napędowego . Hurtowa dostawa 200 000 dm³ oleju napędowego (letniego i zimowego) na potrzeby własne do zbiornika kontenerowego o pojemności 5 000 dm³ paliwa zlokalizowanego na bazie Zamawiającego przy ul. Budowlanej 1 w Kętrzynie. Część II Cykliczna dostawa olejów, smarów i płynów na potrzeby własne: l.p. Nazwa Ilość 1 olej hydrol HLP -32 lub równoważny w opak. 200 l 700 l 2 olej Hipol GL H 80W/90 lub równoważny w opak. 200 l 400 l 3 płyn do chłodnic w opak. 200 l 600 l 4 smar ŁT 43 lub równoważny w opak. 10 kg 200 kg 5 olej Super Speed 3S Diesel 15W/40 lub równoważny w opakowaniu 200 l 1100 l 6 mobil ATF 220 lub równoważny w opak. 4 l 200 l 7 Renolin B 46 HVI lub równoważny w opak. 20 l 60 l 8 płyn hamulcowy DOT 4 lub równoważny w opak. 0,5 l 40 l 9 olej do silników dwusuwowych STIHL lub równoważny w opak. 10 l z dozownikiem 50 l 10 olej EKO green lub równoważny w opak. 1 l 90 l 11 olej CASTROL 5W40 EDGE SYNTETYK lub równoważny op.5 l 50 l 12 Olej FUCHS TITAN CARGO MAXX 10W/40 lub równoważny w opak. 20 l 400 l 13 Odmrażacz do szyb ( Spray) 30 szt. 14 Olej do pił łańcuchowych PILAR lub równoważny w opak. 1 l 80 l 15 Płyn do spryskiwaczy ( zima) w opak. 5 l 200 l 16 Płyn do spryskiwaczy ( lato) w opak. 5 l 100 l 17 Roztwór Andblue 2000 l 18 Olej ATF SUPER III G 100 l Zamawiający jest zarejestrowany w Urzędzie Celnym w Olsztynie. Zakupione oleje zużywa na potrzeby własne. Część III Dostawa 5 000 dm³ etyliny bezołowiowej PB 95 z cykliczną usługą tankowania do kanistra lub beczki na stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Kętrzyn. Realizacja zamówienia wymienionego w części III odbywać się będzie poprzez bieżące tankowanie przez Zamawiającego do kanistra lub beczki na stacji paliw będącej w dyspozycji Wykonawcy na terenie miasta Kętrzyn. Stacja paliw , będąca w dyspozycji Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wymienionego w części III musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych , rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. , poz. 1853).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 09200000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Cykliczna hurtowa dostawa oleju napędowego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 758000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Boss19 Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Młodkowskiego 40A
Kod pocztowy: 11-700
Miejscowość: Mrągowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 758000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 758000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 768000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Cykliczna dostawa olejów , smarów i płynów na potrzeby własne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art 94 ust.3. W tej części wpłynęła jedna oferta jednakże wykonawca uchylił się od podpisania umowy .

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa 5000dm3 etyliny bezołowiowej PB95
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W tej części postępowanie zostało unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt.1 . Nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie