Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont opraw oświetleniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej Obiektu Rekreacyjno ? Sportowego "Rondo" przy ul. Aleje 1?go Maja 1a i Hali Widowiskowo...

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169133-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-510 Konin
Ulica
ul. Kurów
Nr telefonu
63 2430060
Email
zaopatrzenie@mosirkonin.pl
Strona www
www.mosirkonin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169133-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Remont opraw oświetleniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "Rondo" przy ul. Aleje 1-go Maja 1a i Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Popiełuszki 2a w Koninie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567093-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540135523-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 00104704400000, ul. ul. Kurów  1, 62-510  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430060, e-mail zaopatrzenie@mosirkonin.pl, faks 63 2430060.
Adres strony internetowej (url): www.mosirkonin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont opraw oświetleniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "Rondo" przy ul. Aleje 1-go Maja 1a i Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Popiełuszki 2a w Koninie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont opraw oświetleniowych polegający na wymianie istniejących opraw na energooszczędne: 1) w pomieszczeniu Hali Widowiskowo-Sportowej Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Rondo" przy ul. Aleje 1-go Maja 1 a, 62-510 Konin - CZĘŚĆ I, 2) w pomieszczeniu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Popiełuszki 2a, 62-510 Konin - CZĘŚĆ II. Zakres prac obejmuje m.in. (dla poszczególnych części tj. część I i część II): 1) Demontaż istniejącego oświetlenia - zdemontowane oprawy metahalogenkowe należy przekazać Inwestorowi 2) Montaż nowych opraw ze źródłami światła diod LED 3) Przed oddaniem instalacji w użytkowanie należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia przed demontażem opraw oraz po ich wymianie na nowe LED.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont opraw oświetleniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Rondo" przy ul. Aleje 1-go Maja 1a w Koninie - CZĘŚĆ I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70426.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELKON BIS Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Grzeszczak Błażej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagórowska 20
Kod pocztowy: 62-500
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89790.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89790.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114938.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Remont opraw oświetleniowych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Popiełuszki 2a w Koninie - CZĘŚĆ II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62664.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CONSELL Małgorzata Kwiatkowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 190
Kod pocztowy: 91-726
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79038.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79038.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93868.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie