Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Roboty budowlane w formule zaprojektuj ? zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w...

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169090-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-064 Rzeszów
Ulica
Rynek
Nr telefonu
178 754 636
Email
zampub@erzeszow.pl
Strona www
http://bip.erzeszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169090-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa: Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - Zadanie 2.6

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578622-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 65061400000000, ul. Rynek  1, 35-064  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 754 636, e-mail zampub@erzeszow.pl, faks 178 754 634.
Adres strony internetowej (url): http://bip.erzeszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie - Zadanie 2.6
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CZ-A.271.66.203.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj - zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze osiedla Andersa w Rzeszowie dla przestrzeni międzyblokowej zlokalizowanej przy ul. Mikołajczyka 1, 3, 5, 7, 9. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w podwórek będzie: 1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2)uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3)uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i odprowadzenia wód opadowych 4)projekt wykonawczy - 5egz. 5)przedmiar robót - 2 egz. 6)kosztorys inwestorki - 2 egz. 7)STWIOR - 3 egz. 8)dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach robót budowlanych należy wykonać: 1)prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu 2)przebudowa istniejących ciągów pieszych 3)wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych 4)nowe nasadzenia krzewów i traw sianych 5)rozbiórka istniejących wiat śmietnikowych wraz z budową nowych wiat śmietnikowych 6)nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo 7)należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, 8)instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej 9)przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, 10)wykonanie systemu monitoringu zgodnie z "specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego, 11)zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe - 8szt., kosze na śmieci - 4 szt., kosze na psie odchody - 2 szt., zestaw z ławkami -1szt., stół z ławkami - 1 szt., leżaki zewnętrzne -4 szt., murek z siedziskami - 1 szt., ławki z donicami - 1 szt., donice betonowe - 1 szt., stoł do ping-ponga - 1 szt., stojaki na rowery - 1 szt., karmnik dla ptaków - 2 szt., poidełko dla ptaków - 1szt., panele drewniane ok. 7,5mb, zestaw skałek wspinaczkowych ok. 200m2 12)urządzenia fitness: 1 komplet po 4 urządzeń (orbitrek, wioślarz, biegacz, zestaw Tai-Chi) 13)place zabaw: ogrodzenia, podbudowy, dostawy i montażu: - tablic informacyjnych, regulaminu placu zabaw, urządzeń zabawowych placu zabaw: - karuzela - 2 szt. - zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią - 1 szt. - piaskownica z zadaszeniem - 1 szt. - huśtawka podwójna -3 szt. - huśtawka - 1 szt. - huśtawka ważka - 1szt. - kiwak - 1 szt. Stojaki na rowery należy wykonać tak aby konstrukcja stojaka umożliwiała przymocowanie ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem. Rozmieszczenie poszczególnych stref w PFU jest propozycją. Zadaniem Wykonawcy jest umiejscowienie zgodnie z obowiązującymi przepisami: obszarów rekreacji, miejsc parkingowych, wiat śmietnikowych, siłowni, placów zabaw itd. Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71240000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu termin składania ofert upłynął w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00. Do wyznaczonego terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: