Ogłoszenie

Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych wraz z modernizacją oświetlenia na pętli Babia Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj...

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168935-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-844 Bydgoszcz
Ulica
Toruńska
Nr telefonu
52 5822723
Email
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Strona www
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168935-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych wraz z modernizacją oświetlenia na pętli Babia Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566672-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych wraz z modernizacją oświetlenia na pętli Babia Wieś w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
024/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci trakcji tramwajowej i oświetlenia drogowego, polegające na wymianie uszkodzonych słupów trakcyjnych, trakcyjno-oświetleniowych i oświetleniowych oraz modernizacji oświetlenia na pętli Babia Wieś w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach, stanowiących integralną część SIWZ:1.programie funkcjonalno- użytkowym (PFU+OPZ),2.wzorze umowy,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45234126-5

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 798700.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych "MEGA-POL" S.A.
Email wykonawcy: elzbieta.silakowska@mega-pol.pl
Adres pocztowy: ul. Jasiniecka 6
Kod pocztowy: 85-761
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 982401.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 982401.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1057261.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie