Ogłoszenie

Przebudowa instalacji CO w budynku Domu Studenckiego "Skrzat" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie...

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168933-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Waszyngtona
Nr telefonu
343 784 100
Email
a.bojarska@ajd.czest.pl
Strona www
www.ujd.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168933-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: Przebudowa instalacji CO w budynku Domu Studenckiego "Skrzat" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 76/78 (stap I)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569382-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa instalacji CO w budynku Domu Studenckiego "Skrzat" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 76/78 (stap I)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-371/45/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji CO w budynku Domu Studenckiego "Skrzat" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 76/78 (etap I) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym zakresie: - Wymiana przewodów rozdzielczych zasilających i powrotnych w piwnicach (wraz z węzłem CO) oraz pionów 37,36,35,34,33,32,31,30 na parterze i kondygnacjach powtarzalnych od I do X piętra. Montaż armatury. - Wymiana istniejących grzejników w piwnicach wraz z węzłem CO oraz wymiana istniejących grzejników na parterze i kondygnacjach powtarzalnych od I do X piętra (piony 37,36,35,34,33,32,31,30). Montaż armatury. 3. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45331100-7, 45321000-3 4. Zamawiający przekazuje w załączeniu: dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentami, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. 1. Zamawiający zastrzega, iż załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty, które należy zrealizować, by przedmiot określony w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą prowadzone w czynnym obiekcie (budynku). Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia robót i dostosowania sposobu ich prowadzenia w związku z użytkowaniem budynku w trakcie prowadzenia robót. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym nie podlegającym weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania robót, bez których przedmiot zamówienia, określony w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w niniejszej SIWZ nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny zawartej w ofercie. 4. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 5. Termin wykonania całości zamówienia: do 30.09.2019 r. 6. Dzień wykonania całości przedmiotu zamówienia to dzień dokonania odbioru końcowego. Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 7. Rękojmia i gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane i materiały). Termin rękojmi i gwarancji rozpoczyna bieg od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w ramach gwarancji (serwisu gwarancyjnego) własnym staraniem i na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wynikających z instrukcji zamontowanych elementów i wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, w tym wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, usuwania wad (usterek) powstałych /ujawnionych w okresie gwarancji. 9. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące czynności w zakresie prac remontowo - budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę jako jego pracownicy, tj. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 10. Pozostałe warunki realizacji i warunki płatności - zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 324074.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. "Sanit - Gaz" Marek Głębocki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Dąbkowskiego 32
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 388517.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 529200
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: