Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w...

podkarpackie, Iwonicz-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168932-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Aleja Słoneczna
Nr telefonu
13 435-02-12
Email
sekretariat@iwonicz-zdroj.pl
Strona www
www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168932-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój - etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566820-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Aleja Słoneczna  28, 38-440  Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 435-02-12, e-mail sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.iwonicz-zdroj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój - etap I.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.7.2019.IZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój - etap I" obejmuje: 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu odcinek A-B - roboty ziemne poprzez wykopy wykonane w celu ułożenia sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - budowa odcinka A-B sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 11PN o śr. 90*8,2 mm, - wykonanie przyłączy z rur PE 100 SDR 11PN o śr. 32*3,0 mm , - podłączenie instalacji do sieci wodociągowej, - wykonanie podsypki i obsypki kanałów rurowych z materiałów sypkich, - ażurowe umocnienia ścian wykopów celem prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, - oznakowanie trasy wodociągu, oraz oznakowanie zamontowanych zasów, - wykonanie próby szczelności, płukanie i dezynfekcja wykonanej instalacji, - zasypanie i zagęszczenie wykopów, - plantowanie i odtworzenie powierzchni terenu 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu odcinek A-B - demontaż istniejących kanałów instalacyjnych PCV, - demontaż istniejącej studzienki PCV, - roboty ziemne poprzez wykopy wykonane w celu ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, - budowa odcinka A-B sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR34 SN 8 o średnicy 200*5,9 mm, - wykonanie przyłączy z rur PVC SDR34 SN 8 o średnicy 200*5,9 mm, - montaż studzienek kanalizacyjnych PCV, - podłączenie sieci kanalizacyjnej do istniejącej studzienki, - wykonanie podsypki i obsypki kanałów rurowych z materiałów sypkich, - ażurowe umocnienia ścian wykopów celem prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, - oznakowanie trasy sieci kanalizacyjnej, - wykonanie próby szczelności oraz płukanie wykonanej sieci, - zasypanie i zagęszczenie wykopów, - plantowanie i odtworzenie powierzchni terenu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, poprzez wytyczenie przebiegu wykonywanych sieci wraz z przyłączami oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 8 - dokumentacja techniczna - załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. UWAGA ! Zamieszczone jako załączniki do siwz opisy techniczne oraz dokumentacja projektu budowlanego dotyczą całego zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu oraz Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu gm. Iwonicz-Zdrój". Oferent do wyceny etapu I winien brać pod uwagę elementy obejmujące swym zakresem roboty określone w w/w punktach, opisie przedmiotu zamówienia, wybranych elementach dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót (przedmiary zawierają uaktualniony zakres do realizacji w I etapie). Zakres prac obejmuje budowę odcinka A-B, Szczegółowy zakres został przedstawiony w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót będących załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa). UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami) nazw własnych, technologii, narzędzi, materiałów itp. należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Technologia, narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do niej. 2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia oraz zakresem Etapu I. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 60 miesięcy. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45300000-9, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51635.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RYMTAR Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zdrojowa 29
Kod pocztowy: 38-481
Miejscowość: Rymanów Zdrój
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 55000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 156732.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie