Ogłoszenie

Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w Kalnikowie

podkarpackie, Stubno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168916-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
37-723 Stubno
Nr telefonu
16 735 40 04, 16 735 40 03
Email
ugstubno@pro.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168916-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Stubno: Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w Kalnikowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568989-N2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stubno, Krajowy numer identyfikacyjny 55043300000000, ul.   , 37-723  Stubno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 735 40 04, 16 735 40 03, e-mail ugstubno@pro.onet.pl, faks 16 733 60 66.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego o świetlicę szkolną w Kalnikowie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Projekt zakłada rozbudowę o świetlicę szkolną istniejącego budynku szkolonego wraz z jego przebudową. - powierzchnia zabudowy rozbudowy - 91,83 m2 - kąt nachylenia dachu 6 stopni - dach kryty blacha trapezową - wyposażenie instalacyjne nowej kubatury dowiązane do instalacji w budynku istniejącym
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262300-4

Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45262310-7, 45261211-6, 45410000-4, 45432100-5, 45440000-3, 45443000-4, 45233250-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141851.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo Budowlana Bud-Max Kopystyński Bogdan
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Makowisko 46a
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 174476.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174476.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181058.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 10 ust. 1 i 39-46 ustawy Pzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w SIWZ
 
drukuj ogłoszenie