Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy

lubelskie, Zwierzyniec

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168818-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
22-470 Zwierzyniec
Ulica
Rynek
Nr telefonu
084 6872011 w. 37
Email
zwierzyn_m_s@woi.lublin.pl
Strona www
www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168818-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Gmina Zwierzyniec: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573361-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zwierzyniec, Krajowy numer identyfikacyjny 95036871800000, ul. Rynek  1, 22-470  Zwierzyniec, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6872011 w. 37, e-mail zwierzyn_m_s@woi.lublin.pl, faks 846 872 011.
Adres strony internetowej (url): www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kosobudy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKI-V.2710.6.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres robót obejmuje przebudowę obiektu bez ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Ocieplenie budynku oraz udostępnienie parteru dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zlokalizowano węzeł sanitarny, dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz salkę spotkań o łatwym dostępie. Należy wymienić pokrycie ze skorodowanej blachy stalowej ocynkowanej na blachę systemową, powlekaną, płaską o stojącym rąbku. Na zewnątrz budynku zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres zadania obejmuje wykonanie: 1) Wydzielenie i remont pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem; 2) Wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną; 3) Wykonanie pokrycia dachu - blacha w kolorze grafitowym; 4) Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ( kol. grafit); 5) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - adaptacja istniejącej; 6) Rozbiórka istniejących posadzek; 7) Wykonanie nowych posadzek; 8) Wykonanie nowych tynków wewnętrznych; 9) Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem i tynków cienkowarstwowych; 10) Wykonanie nowej opaski odwadniającej wokół budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; 11) Przebudowa instalacji elektrycznej i wod-kan.; 12) Instalacja systemu fotowoltaicznego. Uwaga: Kolorystyka elewacji i tynków wewnętrznych do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262690-4

Dodatkowe kody CPV: 45262700-8, 45261000-4, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243993.50
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JSK TEAM Monika Krasnopolska
Email wykonawcy: krasnopolski@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Prusa 13
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299607.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299607.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299607.25
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie