Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK)

lubuskie, Gorzów Wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510168780-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Sikorskiego
Nr telefonu
95 728 71 01
Email
mg6@zcg.net.pl
Strona www
www.zcg.biuletyn.net

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510168780-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Związek Celowy Gmin MG-6: Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 578496-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Związek Celowy Gmin MG-6, Krajowy numer identyfikacyjny 21103528000000, ul. Sikorskiego  3-4, 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 728 71 01, e-mail mg6@zcg.net.pl, faks 95 751 46 18.
Adres strony internetowej (url): www.zcg.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek międzygminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DK.271.1.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa utworzenia i prowadzenia na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - uczestnika Związku Celowego Gmin MG-6, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej "PSZOK", poprzez nieodpłatne przyjmowanie dostarczonych przez właścicieli, mieszkańców lub zarządców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Związku Celowego Gmin MG-6, selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511200-4, 90533000-2, 90512000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie