Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska odpadów w Rokitnie gm. Lubartów.

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540168742-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-407 Lublin
Ulica
Al J. Piłsudskiego
Nr telefonu
815 324 281
Email
zampub@aqua.mpwik.lublin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540168742-N-2019 z dnia 13-08-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575413-N-2019
Data: 18/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 43098198200000, ul. Al J. Piłsudskiego  15, 20-407  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 324 281, e-mail zampub@aqua.mpwik.lublin.pl, faks 815 321 910.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie wizyjnego systemy kontroli zwanego dalej system monitoringu wizyjnego Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów. Niniejsze zamówienie będzie realizowane w formule "projektuj i buduj". Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy: Etap 1 - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na rzecz Właściciela Składowiska Odpadów w Rokitnie Gminy Lublin. Etap 2 - Roboty budowlano montażowe wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego i instalacji oświetlenia Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów. System monitoringu musi spełniać wymogi określone dla wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów powinien być prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych, zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. System kontroli powinien umożliwiać rejestrowanie obrazu obejmującego składowane odpady z drogami dojazdowymi (wewnętrznymi) oraz pasem otaczającym miejsce składowania odpadów o minimalnej szerokości 15 m liczony poziomo od krawędzi zewnętrznej do wewnątrz oraz 5 m pas zewnętrzny, otaczający składowane odpady. Wraz z urządzeniami monitoringu wizyjnego należy zainstalować oświetlenie - zgodnie z zapisami PFU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w TOMIE III: Opis Przedmiotu Zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie wizyjnego systemy kontroli zwanego dalej system monitoringu wizyjnego Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów. Niniejsze zamówienie będzie realizowane w formule "projektuj i buduj". Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa etapy: Etap 1 - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, o ile będzie wymagana, na rzecz Właściciela Składowiska Odpadów w Rokitnie Gminy Lublin. Etap 2 - Roboty budowlano montażowe wraz z dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu monitoringu wizyjnego i instalacji oświetlenia Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów. System monitoringu musi spełniać wymogi określone dla wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów powinien być prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych, zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. System kontroli powinien umożliwiać rejestrowanie obrazu obejmującego składowane odpady z drogami dojazdowymi (wewnętrznymi) oraz pasem otaczającym miejsce składowania odpadów o minimalnej szerokości 15 m liczony poziomo od krawędzi zewnętrznej do wewnątrz oraz 5 m pas zewnętrzny, otaczający składowane odpady. Wraz z urządzeniami monitoringu wizyjnego należy zainstalować oświetlenie - zgodnie z zapisami PFU. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia zawarty jest w TOMIE III: Opis Przedmiotu Zamówienia - Program funkcjonalno-użytkowy.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: