Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego - wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowodworskim Ośrodku Sportu i...

mazowieckie, Nowy Dwór Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170437-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Zakroczymska
Nr telefonu
22 51 22 230
Email
przetargi@nowydwormaz.pl
Strona www
www.bip.nowydwormaz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170437-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Nowy Dwór Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580387-N-2019
Data: 30/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 13270347000000, ul. ul. Zakroczymska  30, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 51 22 230, e-mail przetargi@nowydwormaz.pl, faks 225 122 101.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nowydwormaz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 Okres udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną 35,00 Termin płatności 5,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 Okres udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną 20,00 Termin płatności 5,00 Rodzaj zastosowanego materiału 15,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-14, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina: 11:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest: Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć: 1. Atest higieniczny PZH lub równoważny, 2. Deklaracja Właściwości użytkowych, 3. Karta Techniczna poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, 4. Wykładzina musi posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespołowych: - Certyfikat FIVB (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) - Certyfikat EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) - Certyfikat IHF (Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej) - Certyfikat FIBA (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej) 5. Autoryzacja producenta na nawierzchnię sportową dla Wykonawcy na przedmiotową inwestycję. W przypadku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 2, tj. gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na etapie składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
W ogłoszeniu powinno być: Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć: 1. Atest higieniczny PZH lub równoważny, 2. Deklaracja Właściwości użytkowych, 3. Karta Techniczna poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, 4. Wykładzina musi posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespołowych: - Certyfikat FIVB (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej) - Certyfikat EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej) - Certyfikat IHF (Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej) - Certyfikat FIBA (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej) 5. Autoryzacja producenta na nawierzchnię sportową dla Wykonawcy na przedmiotową inwestycję; Deklaracja właściwości użytkowych dla całego systemu podłogi w zgodności z normą PN EN 14 904; Klasa palności i wydzielania dymu - poziom min. Cfls1; Deklaracja wystawiona na podstawie badań systemu podłogi w instytucie notyfikowanym do tego celu. W przypadku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 2, tj. gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na etapie składania ofert). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: