Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Wolności 3

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170393-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
ul. Sienkiewicza
Nr telefonu
134 375 600
Email
zampub@krosno.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170393-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585558-N-2019
Data: 13/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Rejonowy w Krośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 32434600000000, ul. ul. Sienkiewicza  12, 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 375 600, e-mail zampub@krosno.sr.gov.pl, faks 134 321 319.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
W ogłoszeniu powinno być: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych i polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia będzie polegać powtórzeniu robót budowlanych określonych w pkt. 3.1. Zamawiający powierzy ich wykonanie na zasadach zgodnych z przepisami ustawy Pzp. Szczegółowy zakres zamówienia, związane z tym terminy i wynagrodzenie zostaną określone odrębną umową w sprawie zamówienia publicznego.

 
drukuj ogłoszenie