Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa drogi gminnej Nr 120408W relacji droga wojewódzka nr 618 ?Grochy Stare ".

mazowieckie, Gołymin-Ośrodek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540170050-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
ul. Szosa Ciechanowska
Nr telefonu
23 671 60 20
Email
ug@golymin-osrodek.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540170050-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gołymin-Ośrodek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583169-N-2019
Data: 06/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gołymin-Ośrodek, Krajowy numer identyfikacyjny 13037809000000, ul. ul. Szosa Ciechanowska  8, 06-420  Gołymin-Ośrodek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 671 60 20, e-mail ug@golymin-osrodek.pl, faks 23 671 60 93.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym(narzędziami dostępnymi wykonawcy niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W ogłoszeniu powinno być: Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (narzędziami dostępnymi wykonawcy niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami), załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, załącznik nr 8 do SIWZ

 
drukuj ogłoszenie