Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy BU-DRO-MEL Krystian Pęski, Pobórka Mała 1a, 89-340 Białośliwie kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław ? zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy ? Prawo...

wielkopolskie, Piła

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550170271-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-920 Piła
Ulica
al. Niepodległości
Nr telefonu
672 109 442
Email
zampub@powiat.pila.pl
Strona www
www.bip.powiat.pila.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550170271-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Piła: Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile, Krajowy numer identyfikacyjny 57079948000000, ul. al. Niepodległości  , 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 109 442, e-mail zampub@powiat.pila.pl, faks 672 109 332.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław - zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych
Numer referencyjny  WZP.272.42.2019.III
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na kontynuacji prac związanych z remontem chodnika położonego przy drodze powiatowej nr 1209P w miejscowości Mirosław na długości 40 mb. Zamówienie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm oraz nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na powierzchni 80 m2.
II.5) Główny Kod CPV: 45233161-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego dnia 30 lipca 2019 r., a przedmiotowe zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (nr 564405-N-2019), polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Całkowita wartość przedmiotowego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Krystian Pęski,  budromel@wp.pl,  Pobórka Mała 1a,  89-340,  Białośliwie,  kraj/woj. wielkopolskie

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: