Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Caracoles sp. z o.o. sp. k., ul. Kościerzyńska 25, 60-446 Poznań kraj/woj. wielkopolskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Promocja miasta Poznania podczas wydarzenia UCI GRAND Fondo - Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym w 2019 r. w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510171204-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
61-841 Poznań
Ulica
Plac Kolegiacki
Nr telefonu
618 785 210
Email
zp@um.poznan.pl
Strona www
http://bip.poznan.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510171204-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Miasto Poznań: Promocja miasta Poznania podczas wydarzenia UCI GRAND Fondo - Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym w 2019 r. w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550158929-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań, Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. Plac Kolegiacki  17, 61-841  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 785 210, e-mail zp@um.poznan.pl, faks 61 878 50 85.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja miasta Poznania podczas wydarzenia UCI GRAND Fondo - Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym w 2019 r. w Poznaniu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOU-XII.271.109.2019.MM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Poznania podczas organizowanego przez Wykonawcę wydarzenia pod nazwą "UCI GRAND Fondo - Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym" w 2019 r. w Poznaniu - działania promocyjne na rzecz Zamawiającego z określeniem miejsc eksploatacji znaku graficznego i form promocji. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem: 1) zapewnienia emisji spotów w rozgłośni radiowej zawierających zaproszenie na Imprezę; 2) zapewnienia reklamy prasowej zawierającej zaproszenie na Imprezę; 3) przeprowadzenia relacji w telewizji z imprezy oraz emisji zapowiedzi i zaproszenia na imprezę; 4) zamieszczenia logotypu POZnan* na wszelkich przygotowanych materiałach poligraficznych, tj. bilboardach, plakatach, ulotkach, ściankach sponsorskich itp.; 5) zamieszczenie logotypu POZnan* na koszulkach pamiątkowych i numerach startowych; 6) zamieszczenia logotypu POZnan* w ramach wszystkich działań podejmowanych w związku z Imprezą przez Wykonawcę w Internecie: mailingu, newsletterach, wpisach na kontach na portalach społecznościowych, reklamach lub informacjach zamieszczanych na stronach internetowych itp.; 7) umieszczenia pneumatycznych balonów, roll upów i banerów Zamawiającego na obiekcie w trakcie trwania Imprezy (a także niektórych imprez towarzyszących), w miejscach uzgodnionych przez Strony; 8) podkreślania w wypowiedziach medialnych wkładu Zamawiającego jako "Oficjalnego Partnera imprezy w organizację Imprezy i rozwój aktywności rowerowej w Polsce".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

Dodatkowe kody CPV: 92622000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Caracoles sp. z o.o. sp. k.
Email wykonawcy: mateusz.klawiter@vmr.pl
Adres pocztowy: ul. Kościerzyńska 25
Kod pocztowy: 60-446
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: na podstawie złożonej przez Caracoles Sp. z o.o, 11 marca 2019 roku do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania oferty promocyjnej na organizację imprezy sportowej pod nazwą UCI GRAND Fondo - Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym oraz dołączonego do oferty zaświadczenia z UCI (Światowej Unii Kolarskiej) informującego o wyłączności na organizację w Polsce zawodów serii UCI Grand Fondo wynika, że Wykonawca jest jedynym podmiotem mogącym zrealizować zamówienie. Nie istnieje żadne alternatywne czy zastępcze rozwiązanie, które w tym samym stopniu może zadowolić potrzebę Zamawiającego. Miasto Poznań realizuje działania związane z organizacją Imprezy, które powinny być skoncentrowane na jak najbardziej pozytywnym odbiorze oglądanego widowiska przez widzów i zawodników. Powyższe cele mają skutkować uzyskaniem jak najlepszego kojarzenia Miasta Poznań ze wspieraniem sportu i budowaniem pozytywnego wizerunku. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy.
 
drukuj ogłoszenie