Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Mieście Bydgoszczy w 2019 r.? pakiet I

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170774-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-844 Bydgoszcz
Ulica
Toruńska
Nr telefonu
52 5822723
Email
zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Strona www
www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170774-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy: Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Mieście Bydgoszczy w 2019 r.- pakiet I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561258-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540135301-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 90476971000000, ul. Toruńska  174 A, 85-844  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 5822723, e-mail zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, faks 52 5822777.
Adres strony internetowej (url): www.zdmikp.bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w Mieście Bydgoszczy w 2019 r.- pakiet I
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
023/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, polegające na remoncie i przebudowie, zgodnie z art. 3 pkt. 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nawierzchni następujących ulic na terenie miasta: Część A: 1. ul. Wojska Polskiego od ul. Chemicznej do ul. Baczyńskiego, 2. ul. Toruńska od ul. Spokojnej do TESCO, 3. ul. Pod Skarpą od ul. Jasienieckiej do posesji nr 52, 4. ul. Gajowa od ul Fordońskiej do ul. M.Skłodowskiej-Curie, 5. ul. Szpitalna od ul. Hubala do ul. Wojska Polskiego, Część B: Remont warstwy ścieralnej na mostach południowych w ciągu ul Marszałka Focha. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj. w: 1) opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) - oddzielnym dla część A i B, 2) dokumentacji projektowej (DP) dla część A w formie planów sytuacyjnych, rysunków i szkiców, itp., dla część B - fragmenty archiwalnej dokumentacji projektowej istniejących mostów Solidarności w ul. Focha w zakresie geometrii obiektów oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) - oddzielnych dla część A i B, 3) wzorach kosztorysów ofertowych, zawierających przedmiary robót - oddzielnych dla każdej ulicy, 4) wzorze Umowy, które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.zdmikp.bydgoszcz.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0

Dodatkowe kody CPV: 45233221-4, 45221119-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5583881.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Email wykonawcy: pbdim@kobylarnia.pl
Adres pocztowy: Kobylarnia 8
Kod pocztowy: 86-061
Miejscowość: Brzoza
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4388152.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4388152.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4919480.59
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Cały zakres prac z wyłączeniem mas bitumicznych.
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie