Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary ? Malewskiej do dz. Nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic...

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170680-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
10-101 Olsztyn
Ulica
pl. Jana Pawła II
Nr telefonu
89 5273111 wew. , 325
Email
przetargi@olsztyn.eu
Strona www
http://bip.olsztyn.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170680-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Olsztyn: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary - Malewskiej do dz. Nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary - Malewskiej w Olsztynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: BZP nr 563667-N-2019 z dnia 21-06-2019r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Olsztyn, Krajowy numer identyfikacyjny 51074236200000, ul. pl. Jana Pawła II  1, 10-101  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 5273111 wew. , 325, e-mail przetargi@olsztyn.eu, faks 895 349 375.
Adres strony internetowej (url): http://bip.olsztyn.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary - Malewskiej do dz. Nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary - Malewskiej w Olsztynie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.51.2019.c
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary - Malewskiej do dz. Nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary - Malewskiej w Olsztynie wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i pełnieniem nadzoru autorskiego /Kod CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych/. 2. Prace objęte przedmiotem zamówienia podzielone zostały na następujące etapy: 1) Etap I - opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z wszelkimi opracowaniami koniecznymi do uzyskania ww. decyzji, w zakresie określonym w SIWZ, 2) Etap II - udzielenie Zamawiającemu merytorycznego wsparcia podczas przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację, o której jest mowa w pkt. 1), 3) Etap III - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania oraz nadzoru nad usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia w zakresie określonym w SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa,specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót powinny spełniać w szczególności wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określony został w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, całkowitą wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 2. Wartość całkowita zamówienia wynosi: 481 810,01 zł., co stanowi równowartość: 111 744,79 euro, natomiast wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego) wynosi: 170 731,71 zł, co stanowi równowartość 39 597,31 euro.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej od ul. Zientary - Malewskiej do dz. Nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary - Malewskiej w Olsztynie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170731.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BPT Sp. z o.o. /NIP: 739-388-09-86/
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. W. Trylińskiego 2
Kod pocztowy: 10-683
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 152764.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152764.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 242000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: W ramach podwykonawstwa, Wykonawca zamierza zlecić część prac projektowych firmie: Drogowiec Sp. z o.o. 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10 lok. 8.
IV.8) Informacje dodatkowe:
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: BPT Sp. z o.o. 10-683 Olsztyn, ul. W. Trylińskiego 2 /NIP: 739-388-09-86/. Cena oferty (z VAT): 187 900,00 PLN, w tym VAT 23 %. Termin wykonania zamówienia: 1) etap I - 10 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) etap II - do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową objętą przedmiotem zamówienia, jednak nie później niż do 30.04.2023r. 3) etap III - do dnia zakończenia rzeczowej inwestycji, tj. do dnia zakończenia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową objętą przedmiotem zamówienia oraz upływu okresu rękojmi i gwarancji, jednak nie później niż do 31.01.2027r.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie