Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wybór Wykonawcy na realizację zadania "Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 ? Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły"

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170597-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
ul. Piastowska
Nr telefonu
0-76 72 33 103
Email
mira_d7@tlen.pl
Strona www
www.sp4.bip.legnica.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170597-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4: Wybór Wykonawcy na realizację zadania "Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567374-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 70880000000000, ul. ul. Piastowska  3, 59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-76 72 33 103, e-mail mira_d7@tlen.pl, faks 0-76 72 33 103.
Adres strony internetowej (url): www.sp4.bip.legnica.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wybór Wykonawcy na realizację zadania "Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu ochrony p.poż. w budynkach szkoły wraz z robotami ogólnobudowlanymi , obejmującymi wykonanie między innymi: a)roboty ogólnobudowlane: - wyburzanie ścianek działowych, - wykuwanie otworów drzwiowych i okiennych, - wzmocnienie ścian budynku, - odbicie/usunięcie starych tynkówwewnętrznych, - wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych, - malowanie tynków wewnętrznych , - osadzenie drzwi stalowych, - osadzenie okien fasadowych, oddymiających b) roboty w zakresie p.poż. - montaż wyłączników nadprądowych. - zainstalowanie centrali oddymiania - zainstalowanie centrali zamknięć ogniowych - zainstalowanie centrali alarmu pożarowego - zainstalowanie dodatkowych urządzeń oddymiania na gotowym podłożu z podłączeniem - montaż przycisków przewietrzania - zainstalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. -zainstalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. - montaż przewodów kabelkowych o różnych przekrojach żył - podłączanie silników okien oddymiających i drzwi. Szczegółowy zakres zamówienia - określa załączona dokumentacja - Rozdział 4 - SIWZ (zawierający:Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), projekt oraz przedmiaryrobót), projekt umowy - Rozdział 3 siwz. 2. Zamawiającystosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawieumowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia,których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917 - tekst jednolity) - prace ogólnobudowlane - robotnicy budowlani, - prace elektryczne- elektromonterzy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262522-6, 45421110-5, 45421141-4, 45400000-1, 45442100-8, 45310000-3, 45312100-8, 45343000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
- podstawa faktyczna: w wyznaczonym w ogłoszeniu BZP i siwz przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta - BRAK OFERT - podstawa prawna: Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.20104r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) cyt. "?1) (?) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu?".

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: