Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Przedszkola w Choroszczy

podlaskie, Choroszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170471-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-070 Choroszcz
Ulica
Dominikańska
Nr telefonu
085 7132200
Email
urzad@choroszcz.pl, jakub-homenda@gaztea.pl
Strona www
www.choroszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170471-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Urząd Miejski w Choroszczy: Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Przedszkola w Choroszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2.Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558314-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Choroszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 00052735100000, ul. Dominikańska  2, 16-070  Choroszcz, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7132200, e-mail urzad@choroszcz.pl, jakub-homenda@gaztea.pl, faks 085 7191839.
Adres strony internetowej (url): www.choroszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Przedszkola w Choroszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Or - V.271.08.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby Przedszkola w Choroszczy, w ramach projektu "Dobry start-edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2.Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Miejsce realizacji dostaw: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4. Dostawa wyposażenia i sprzętów do Przedszkola w Choroszczy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ): a) cześć 1 - zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia, b) część 2 - zakup i dostawa sprzętu multimedialnego, c) część 3 - zakup i dostawa sprzętu i narzędzi kuchennych, d) część 4 - zakup i dostawa sprzętu do utrzymania czystości, e) część 5 - zakup i dostawa sprzętu biurowego, f) część 6 - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39713100-4

Dodatkowe kody CPV: 39221000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: zakup i dostawa sprzętu do utrzymania czystości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1951.22
Waluta zl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Aleja Solidarności 15
Kod pocztowy: 15-751
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2656
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2656
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3279.18
Waluta: zl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie