Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa...

lubuskie, Zielona Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170394-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-454 Zielona Góra
Ulica
ul. Generała Władysława Sikorskiego
Nr telefonu
+48 68 4560700
Email
is@lu.mofnet.gov.pl, przetargi@lu.mofnet.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170394-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze: Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do świadczenia ww usługi, na terenie powiatu słubickiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 00102088400000, ul. ul. Generała Władysława Sikorskiego  2, 65-454  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48 68 4560700, e-mail is@lu.mofnet.gov.pl, przetargi@lu.mofnet.gov.pl, faks 68 456 07 01.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa wykonywania przeglądów technicznych i napraw pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawa części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do świadczenia ww usługi, na terenie powiatu słubickiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
0801-ILZ.260.26.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych, napraw pogwarancyjnych pojazdów służbowych należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (na podstawie złożonego zlecenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) wraz z zaopatrzeniem w części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania usługi oraz serwisowanie układów klimatyzacji pojazdów. 2. W ramach usług będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a)dokonywania okresowych przeglądów technicznych, które obejmują wymianę oleju silnikowego (każdorazowo) i wymianę filtra oleju (każdorazowo), wymianę innych filtrów (powietrza, paliwa, kabinowego) i płynów eksploatacyjnych z częstotliwością określoną przez producenta danego pojazdu, a ponadto sprawdzenie stanu technicznego podstawowych układów, zespołów i podzespołów pojazdu zgodnie z wykazem zamieszczonym w "Protokole wykonania przeglądu pojazdu IAS w Zielonej Górze" stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. b)dokonywania napraw mechanicznych zgodnie z technologią napraw producenta pojazdu,w szczególności: - napraw silnika pojazdu w tym wymianę uszczelki pod głowicą wraz z wymianą innych niezbędnych części zamiennych; - napraw zawieszenia pojazdu i układu jezdnego wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych w tym piast, łożysk kół jezdnych, amortyzatorów, sprężyn, resorów, wahaczy, sworzni, łączników drążka stabilizatora itp. wraz z regulacją geometrii zawieszenia; - napraw układu hamulcowego wraz z wyminą niezbędnych części zamiennych takich jak szczęki, klocki, tarcze, zaciski, bębny, linki, przewody itp.; - napraw układu kierowniczego wraz z wymianą lub naprawą niezbędnych części zamiennych w tym przekładni kierowniczej, drążków kierowniczych i ich końcówek i regulacją; - napraw układu przeniesienia napędu (w tym naprawy skrzyni biegów) wraz z wymianą niezbędnych części zamiennych takich jak tarcze sprzęgła, tarcze dociskowe sprzęgła, przeguby napędowe, półosie napędowe, wały z przegubami itp.; - wymiany elementów układu rozrządu silnika wraz z pompą wody, napinaczami, paskiem lub łańcuchem rozrządu itp.; - napraw osprzętu silnika w tym naprawę lub wyminę rozrusznika, alternatora, pompy wody, turbosprężarki itp.; - napraw układu chłodzenia wraz z wymiana chłodnicy, przewodów, wentylatora itp.; - napraw układu zasilania paliwem i wtryskowego wraz z wymianą lub naprawą niezbędnych części zamiennych takich jak pompy paliwowe, pompy wtryskowe, przewody, wtryskiwacze i elementy sterowania tym układem; - napraw układu wydechowego wraz z wymiana niezbędnych części takich jak tłumiki, katalizatory, rury łączące, łączniki, wieszaki itp.; - napraw instalacji elektrycznej wraz z naprawą lub wymianą elektronicznych elementów sterujących, wiązek przewodów itp.; - wymiany kompletu piór wycieraczek; - wymiany świec zapłonowych/żarowych; - wymiany przewodów zapłonowych; - wymiany akumulatora; - wymiany kompletu opon wraz z wyważeniem kół i regulacją czujników ciśnienia powietrza oraz utylizacja zużytego ogumienia; - diagnostyki komputerowej silnika oraz osprzętu nadwozia pojazdu; - wymiany żarówek i innych źródeł światła (diody LED, żarniki ksenonowe według potrzeb); - napraw lub wymiany innych elementów, zespołów i podzespołów wg potrzeb i po uzgodnieniu z zamawiającym. c)serwisu układów klimatyzacji pojazdów, który obejmie sprawdzenie szczelności układu, uzupełnianie odpowiedniego środka, wymianę filtrów, odgrzybianie itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta pojazdu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50110000-9

Dodatkowe kody CPV: 50112000-3, 50112200-5, 50112100-4, 34300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 229452.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Patrycja Langowska Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "OKTAN"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 50
Kod pocztowy: 69-110
Miejscowość: Rzepin
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 187681.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187681.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187681.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dniu 26.06.2019 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnione zostało postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy 0801-IlZ.260.16.219) na usługę wykonywania przeglądów technicznych i napraw pojazdów należących do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do świadczenia ww. usługi, w części III - V. W związku z faktem, iż w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiotowe zadanie nie została złożona żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, przeprowadzono negocjacje i udzielono zamówienia w trybie wolna ręka, na postawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
 
drukuj ogłoszenie