Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170382-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-306 Wałbrzych
Ulica
ul. Ogrodowa
Nr telefonu
74 88-66-500
Email
ewa.zajdel@dwup.pl
Strona www
www.dwup.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170382-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020" oraz "RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572695-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 89112930100000, ul. ul. Ogrodowa  5b, 58-306  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 88-66-500, e-mail ewa.zajdel@dwup.pl, faks 74 88-66-509.
Adres strony internetowej (url): www.dwup.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, który zawiera też wykaz asortymentowo - ilościowy. 2. Koszt transportu i rozładunku towaru ponosi Wykonawca. 3.Przedmiot zamówienia ma być dostarczony do siedziby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i/lub do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot umowy wymaganej, minimalnej gwarancji na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. 5. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować gwarancję oraz reklamację w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 6.Termin wykonania zamówienia do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 7.Zamówienie jest finansowane z budżetu województwa dolnośląskiego, Fundusz Pracy, FGŚP, PT PO WER, PT RPO WD. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (realizowany w projektu "Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020" oraz "RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP"). 8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - stanowiący wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30232100-5

Dodatkowe kody CPV: 30124100-5, 30124300-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32227.76
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pryzmat Spółka z o.o. spólka komandytowa
Email wykonawcy: k.nowosielska@pryzmat.com
Adres pocztowy: ul. Aleksandra Ostrowskiego 15
Kod pocztowy: 53-238
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34544.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34544.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50994.87
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie