Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj....

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170377-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-306 Wałbrzych
Ulica
ul. Ogrodowa
Nr telefonu
74 88-66-500
Email
ewa.zajdel@dwup.pl
Strona www
www.dwup.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170377-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
2. Przedmiot zamówienia jest wykorzystywany na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych. Promocja dotyczy działań realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 570932-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540145148-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Krajowy numer identyfikacyjny 89112930100000, ul. ul. Ogrodowa  5b, 58-306  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 88-66-500, e-mail ewa.zajdel@dwup.pl, faks 74 88-66-509.
Adres strony internetowej (url): www.dwup.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i dostawa do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu materiałów poligraficznych, tj. kalendarzy na 2020 rok. Przedmiot zamówienia jest opisany w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia jest wykorzystywany na potrzeby działań informacyjno - promocyjnych. Promocja dotyczy działań realizowanych w województwie dolnośląskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu "Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2019-2020" oraz "RPO Pomoc Techniczna 2014-2020 - DWUP na 2019 r." i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów graficznych materiałów poligraficznych tj. kalendarzy. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Wykonanie i dostawę kalendarzy: 1) ściennych składanych trójdzielonych w ilości 500 sztuk 2) kalendarzy książkowych A4 w ilości 500 sztuk b) Przygotowanie koncepcji graficznej (projektu) każdego rodzaju kalendarzy (minimum po 2 projekty); c) Wyprodukowanie kalendarzy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; d) Dostawę gotowych kalendarzy do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 54 (Wydział Promocji i Informacji, piętro I, pok. 100), nie później jednak niż w ostatnim dniu realizacji przedmiotu zamówienia e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30199792-8

Dodatkowe kody CPV: 79822500-7, 39294100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAPOOL Sobczyk Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Piastów 42
Kod pocztowy: 71-062
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22201.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17958.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31678.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie