Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa Otwartych Stref Aktywności we Wrześni

wielkopolskie, Września

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170375-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-300 Września
Ulica
ul. Ratuszowa
Nr telefonu
061 4360880 w. 146
Email
tomasz.koralewski@wrzesnia.pl
Strona www
https://www.wrzesnia.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170375-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Września: Budowa Otwartych Stref Aktywności we Wrześni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575343-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Września, Krajowy numer identyfikacyjny 52660100000000, ul. ul. Ratuszowa  1, 62-300  Września, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4360880 w. 146, e-mail tomasz.koralewski@wrzesnia.pl, faks 614 362 500.
Adres strony internetowej (url): https://www.wrzesnia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Otwartych Stref Aktywności we Wrześni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-271/65/WIK-RI/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową Otwartych Stref Aktywności we Wrześni w następujących lokalizacjach: ul. Fromborska, ul. Kutrzeby i ul. Słowackiego wg opisu rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, przedmiarów robót przekazanych przez Zamawiającego wraz z SIWZ. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: wykonanie niezbędnych robót ziemnych, fundamentowych oraz dostawę i montaż urządzeń: orbitrek - 2 szt, biegacz - 2 szt, rower - 3 szt, krzesło do wyciskania - 2 szt, prasa nożna - 2 szt, wahadło - 1 szt, sztanga - 1 szt, drabinka - 1 szt, wioślarz - 1 szt, poręcz treningowa - 1 szt, tai chi fit - szt, stół do gry w szachy, warcaby, chińczyka - 4 szt, stół od gry w piłkarzyki - 1 szt, zwierciadło - 1 szt, loteria liczbowa - 1 szt, kółko i krzyżyk - 1 szt, ławki parkowej z oparciem - 6 szt, ławka parkowa bez oparcia - 6 szt, regulamin - 3 szt, kosz na śmieci - 4 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 122147.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SUN+ Agnieszka Turowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013
Kod pocztowy: 62-006
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 129049.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 129049.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 129049.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie