Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

dolnośląskie, Raciborowice Górne

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170362-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Warta Bolesławiecka
Nr telefonu
075 738 95 73
Email
urzad@wartabol.pl
Strona www
www.wartaboleslawiecka.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170362-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka: Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571034-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Krajowy numer identyfikacyjny 39064811500000, ul. Warta Bolesławiecka  , 59-720  Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 738 95 73, e-mail urzad@wartabol.pl, faks 075 738 95 23.
Adres strony internetowej (url): www.wartaboleslawiecka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZK-I.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje remont mostu na działce nr 421/1 w miejscowości Raciborowice Dolne. 2.Zakres robót: a)prace pomiarowe; b)rozebranie nawierzchni asfaltowych na zimno; c)wyburzenie elementów obiektów budowlanych; d)roboty ziemne; e)odwodnienie; f)podpory; g)remont góry płyty pomostowej; h)naprawy powierzchni betonowych przęseł; i)renowacja powłoki malarskiej przęsła stalowego; j)urządzenia dylatacyjne; k)hydroizolacja; l)kapa chodnikowa; ł)balustrady; m) roboty przyobiektowe; n) roboty nawierzchni i zabezpieczające; o) nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa 3.Szczegółowy zakres robót zawiera Opis techniczny, Rysunki , Przedmiar Robót, Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Dokumenty powyższe są załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221121-6

Dodatkowe kody CPV: 45221119-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 140371.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ES-MOSTY Emilian Sobczyszyn
Email wykonawcy: esobczyszyn@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 12
Kod pocztowy: 55-010
Miejscowość: Święta Katarzyna
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 216304.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216304.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 461004.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie