Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z publicznymi usługami telefonii dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu...

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170229-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
61-736 Poznań
Ulica
ul. Solna
Nr telefonu
061-8852-000
Email
przetargi@poznan.po.gov.pl
Strona www
www.poznan.po.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170229-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Prokuratura Okręgowa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z publicznymi usługami telefonii dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jednostek rejonowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579688-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa, Krajowy numer identyfikacyjny 39400000000000, ul. ul. Solna  10, 61-736  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061-8852-000, e-mail przetargi@poznan.po.gov.pl, faks 618 472 594.
Adres strony internetowej (url): www.poznan.po.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej wraz z publicznymi usługami telefonii dla Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych jednostek rejonowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PO VII WB 261.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych (publicznie dostępnej usługi telefonicznej mającej na celu inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych oraz uzyskanie dostępu do służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, za pomocą numeru lub numerów ustalonych w krajowym lub międzynarodowym planie numeracji telefonicznej) w zakresie telefonii stacjonarnej dla Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, (ul. Solna 10, ul. Solna 21 oraz ul. Młyńska 11a w Poznaniu), jednostek rejonowych w Poznaniu (ul. Solna 10 w Poznaniu), Gnieźnie, Grodzisku Wlkp., Nowym Tomyślu, Obornikach, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Wrześni, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Rawiczu, Chodzieży, Złotowie, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie i Pile wraz z serwisem technicznym i pracami konserwacyjnymi przez cały okres trwania umowy oraz szkoleniem w zakresie obsługi aparatów cyfrowych, zestawów sekretarsko-dyrektorskich, stanowiska "awizo" i urządzeń (systemu) zapowiedzi głosowych. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb realizowania (przez Zamawiającego) wideokonferencji przy użyciu terminali wideo w jednostkach prokuratury w Poznaniu (ul. Solna 10 i Młyńska 11a), Lesznie, Gnieźnie i Pile - razem 5 urządzeń. Do prawidłowej pracy wymagane są łącza ISDN 2b+d bezpośrednio podłączone do urządzenia
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawa prawna art. 93. ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie