Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa siłowni w Mechlinie - III przetarg

wielkopolskie, Śrem

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170154-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-100 Śrem
Ulica
Pl. 20 Października
Nr telefonu
(61) 2835225 w. 133
Email
urzad@srem.pl
Strona www
http://umsrem.bip.eur.pl/public/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170154-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Śrem: Budowa siłowni w Mechlinie - III przetarg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560857-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Śrem, Krajowy numer identyfikacyjny 63125813500000, ul. Pl. 20 Października  1, 63-100  Śrem, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (61) 2835225 w. 133, e-mail urzad@srem.pl, faks (61) 2835337.
Adres strony internetowej (url): http://umsrem.bip.eur.pl/public/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa siłowni w Mechlinie - III przetarg
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BP.271.25.2019.BS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje wykonanie zadania - Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym w Mechlinie, działki o numerze ewid. 35/2, 36 i 37/2. W zakres prac wchodzą m.in.: a) Roboty ziemne, b) Budowa nowych terenów utwardzonych i podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne, c) Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, d) Montaż nawierzchni bezpiecznej, e) Roboty ziemne w zakresie niwelacji i pielęgnacji zieleni, f) Montaż instalacji elektrycznej oświetleniowej. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary załączone do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45233252-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa siłowni w Mechlinie - III przetarg
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STOLARSTWO USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Hołderny Adam
Email wykonawcy: adamstolarstwo@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 2
Kod pocztowy: 63-100
Miejscowość: Mechlin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 195570.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189727.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 257480.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie