Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszynie (2019s)"

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510170153-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
ul. Asłanowicza
Nr telefonu
25 633 25 40 wew. 56
Email
gmina@gminasiedlce.pl
Strona www
www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510170153-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Siedlce: "Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszynie (2019s)"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568274-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedlce, Krajowy numer identyfikacyjny 71158255200000, ul. ul. Asłanowicza  10, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 633 25 40 wew. 56, e-mail gmina@gminasiedlce.pl, faks 256 323 630.
Adres strony internetowej (url): www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszynie (2019s)"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FZKP.271.51.2019.JGG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Pruszynie. 2. Zakres zamówienia. Zakres prac budowalnych obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe: a) Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozbiórce istniejącego ogrodzenia wraz z fundamentem betonowym, oraz betonowymi słupami, a następnie wywóz i utylizacja gruzu na koszt wykonawcy. Elementy stalowe pozostałe po rozbiórce ogrodzenia należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 2) Roboty budowlane: Ogrodzenie: 1. Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia dekoracyjnego, panelowego - łukowego o wysokości 150-160 cm. Ogrodzenie wykonane z prętów o grubości min 5 mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor antracyt. Ogrodzenie panelowe z minimum dwoma przetłoczeniami. Roboty montażowe wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i instrukcją montażu producenta ogrodzenia. Głębokość posadowienia słupków ogrodzeniowych zgodnie z wytycznymi producenta, uwzględnić głębokość przemarzania gruntu. Beton do wykonania fundamentów min. B15 (C12/15). W skład ogrodzenia wchodzi m.in. dwie furtki L= 1,2mb i L=2,5mb, dwie bramy przesuwne L= 5mb i L=3,5 mb, panele ogrodzeniowe L=2,50mb, podmurówka betonowa wykonana z krawężnika drogowego 15x30x100 cm na ławie betonowej. Furtka montowana na słupkach stalowych min. 100x100x5mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor antracyt. Słupki ogrodzeniowe zakończone elementem ozdobnych zapobiegającym dostawaniu się do wewnątrz wody opadowej. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do wykonania i montażu ogrodzenia. a) Ogrodzenie systemowe dekoracyjne, panelowe - łukowe, długość ok. 128 mb. b) Furtka stalowa, 1 sztuka, długość 1,2 mb, wysokość 150-160 cm wypełnienie z panela systemowego, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracyt, c) Furtka stalowa, 1 sztuka, długość 2,5 mb, wysokość 150-160 cm, dwuskrzydłowa z podziałem 50/50 wypełnienie z panela systemowego, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracyt, d) Brama przesuwna stalowa, 1 sztuka, L= 5 mb, wysokość 150-160 cm wypełnienie z panela systemowego, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracyt, e) Brama przesuwna stalowa, 1 sztuka, L=3,5mb, wysokość 150-160 cm wypełnienie z panela systemowego, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor antracyt, f) wypełnienie furtek oraz bram przesuwnych panelem systemowym łukowym o wysokości 150-160 cm; grubość drutu min fi 5mm, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor antracyt, g) furtki wyposażone w zamki z kompletem kluczy oraz klamkę, h) bramy przesuwne wyposażone w zamki z kompletem kluczy. 3) Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym: a) oznakowanie, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego placu budowy na czas robót, b) organizację zaplecza budowy, c) organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, d) wykonanie pomiarów i badań wybudowanych urządzeń, e) dostarczenie dokumentacji jakościowej wbudowanych materiałów i urządzeń, f) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, g) wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, Na załączniku graficznym przestawiono zakres prac montażowych przedmiotowego ogrodzenia wraz z umiejscowieniem furtek, oraz bram. 3. 1) Stosowanie do art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji robót budowlanych, dotyczące: a) branży budowlanej Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy: b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Zamawiający nie przewiduje dzielenia zamówienia na części. 5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacja w powyższym zakresie powinna zostać odzwierciedlona w treści oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 34928200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50406.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KAMADA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 18/1
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: