Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących...

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169939-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
22-100 Chełm
Ulica
Połaniecka
Nr telefonu
825637379
Email
cischelm@cis.chelm.pl
Strona www
http://www.cis.chelm.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169939-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie: "Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"CIS nowa szansa - nowe mozliwości
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571367-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny 06071569500000, ul. Połaniecka  10, 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825637379, e-mail cischelm@cis.chelm.pl, faks 825637379.
Adres strony internetowej (url): http://www.cis.chelm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020"
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca wydania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 2. Zakres zamówienia obejmuje Przygotowywanie, wydawanie i udostępnienie miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 1) świadczenie usługi żywienia w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 14.30 -15.00, na terenie miasta Chełm. Przewidywana ilość osób - 30 osób. Prognozowana liczba gorących posiłków - 630 w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r. Szacunkowa liczba osobodni roboczych - 630. a) Zamawiający do godz. 9.00 każdego dnia poda Wykonawcy ilości gorących posiłków oraz sporządzi blankiet dla beneficjentów, zawierający: nr blankietu, datę, pieczątkę nagłówkową Zamawiającego oraz podpis osoby zatwierdzającej. Blankiet będzie wydawany przez Zamawiającego codziennie. b) pod pojęciem "gorących posiłków" należy rozumieć obiad składający się z zupy - 400g, drugiego dania mięsnego lub jarskiego - 300g i napoju, o normach kalorycznych odpowiednich dla osób dorosłych (aktualne normy żywienia dla populacji polskiej wydane prze Instytut Żywności i Żywienia). Gorące posiłki powinny być przygotowywane: ? w postaci: smażonej, duszonej, gotowanej lub pieczonej oraz powinny odpowiadać normom żywieniowym obowiązującym w punktach zbiorowego żywienia (aktualne normy żywienia dla populacji polskiej wydawane przez Instytut Żywności i Żywienia). ? w dniu ich wydawania, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem świeżych warzyw sezonowych, posiadających aktualne terminy ważności. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi żywienia: 1) wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych oraz do przestrzegania przepisów w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn.zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, enzymów i środków aromatyzujących (Dz.U UE L 354 z 31.12.2018 r. str. 1), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U UE I 139 z 30.04.2004 r. str. 1 z późn.zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13 t.34 str.319) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia; 2) zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, książeczki zdrowia - dopuszczające do pracy przy żywieniu zbiorowym; 3) przestrzegając zaleceń: Zamawiającego, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż., systemu HACCP. 4) poprzez wskazanie osoby nadzorującej, do sprawowania bezpośredniego merytorycznego nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, z którą Zamawiający będzie miał skuteczny kontakt poprzez telefon: stacjonarny lub komórkowy, 5) poprzez wskazanie lokalu (miejsca) na terenie miasta Chełma (usytuowanego w pobliżu siedziby Zamawiającego ze względu na harmonogram czasowy zajęć w ramach realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego) do wydawania gorących posiłków beneficjentom. Lokal (miejsce), w którym będą wydawane gorące posiłki musi spełniać n/w wymagania: a) powinien znajdować się w odległości do 3 km licząc od siedziby Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm, mierzonej za pomocą aplikacji http://google.pl/maps, przy uwzględnieniu opcji: pieszo, licząc najkrótszą drogę pokonywaną pieszo, b) wyposażenia we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia, sprzęt, zastawę stołową, stoły, krzesła, miejsce do powieszenia wierzchniej odzieży, toaletę, c) zaplecza technicznego zapewniającego utrzymanie posiłków w odpowiednio wysokiej temperaturze - przez cały czas ich wydawania. 6) dostarczania z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych Zamawiającemu tygodniowych jadłospisów i do powiadamiania o wszelkich przerwach w przygotowywaniu gorących posiłków. 7) zachowania tajemnicy wszelkich danych przekazywanych przez Zamawiającego, dotyczących beneficjentów. Zachowanie tajemnicy danych oznacza w szczególności nie ujawnianie, nie narażanie na ujawnienie, nie przekazywanie informacji przez Wykonawcę osobom trzecim w żaden sposób ani dla żadnych celów 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności kucharza związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn.zm.). 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 7. Zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, ma prawo do żądania, w szczególności: 1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2) poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia o umowę o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawach zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4 SIWZ czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 11. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 12. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

Dodatkowe kody CPV: 55520000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: "Świadczenie usługi żywienia polegającej na przygotowywaniu, wydawaniu i udostępnieniu miejsca do wydawania na terenie miasta Chełma gorących posiłków dla beneficjentów Centrum Integracji Społecznej w Chełmie w ramach projektu "CIS nowa szansa - nowe możliwości" realizowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5833.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AMBROZJA"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. I Pułku Szwoleżerów 16
Kod pocztowy: 22-100
Miejscowość: Chełm
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6300.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: