Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dostawy warzyw i owoców z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi" ZP/50/2019

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510169934-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-531 Łódź
Ulica
Wólczańska
Nr telefonu
426 371 322
Email
zampub@pirogow.pl
Strona www
https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510169934-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi: "Dostawy warzyw i owoców z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi" ZP/50/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576289-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540150115-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 47165836000000, ul. Wólczańska  191, 90-531  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 322, e-mail zampub@pirogow.pl, faks 426 371 322.
Adres strony internetowej (url): https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawy warzyw i owoców z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi" ZP/50/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/50/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.2. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców z podziałem na 2 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/50/2019 wyszczególnionych w poniższej tabeli: Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia 1 Warzywa i owoce 2 Warzywa mrożone 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2 do nr 3 do SIWZ zwane również w dalszej części SIWZ - "Kosztorysem ofertowym - pakiet ?".
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 03100000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1 Warzywa i owoce
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie: Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 67.639,00 zł. Oferta najkorzystniejsza złożona do postępowania ZP/50/2019 wynosi 110.880,93 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o 43.241,93 zł.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 2 Warzywa mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3797.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. DOMAGROL Roman Grobelny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nagórki 49
Kod pocztowy: 99-150
Miejscowość: Grabów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3717.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3717.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3748.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: