Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Poleko Budownictwo Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Budowlane Budomex Spółka Cywilna Ryszard Ankiewicz i Michał Ankiewicz (Partner konsorcjum), ul. Budowlanych 7, 81-374 Gdańsk kraj/woj. pomorskie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa infrastruktury muzealnej o podziemny magazyn studyjny z przyłączami i elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem powierzchni...

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-08-2019
Numer ogłoszenia
586384-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
14-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-374 Gdynia
Ulica
ul. Zawiszy Czarnego
Nr telefonu
+4858 620 13 81
Email
sekretariat@muzeummw.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 586384-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni: Rozbudowa infrastruktury muzealnej o podziemny magazyn studyjny z przyłączami i elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem powierzchni drogowo-parkingowej przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 2019 - 2020, Etap 1: budowa magazynu w stanie surowym zamkniętym z wybranymi przyłączami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, krajowy numer identyfikacyjny 22036232000000, ul. ul. Zawiszy Czarnego  1 B , 81-374  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +4858 620 13 81, e-mail sekretariat@muzeummw.pl, faks +4858 620 13 85.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeummw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeummw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeummw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi mieć formę pisemną.
Adres:
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury muzealnej o podziemny magazyn studyjny z przyłączami i elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem powierzchni drogowo-parkingowej przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 2019 - 2020, Etap 1: budowa magazynu w stanie surowym zamkniętym z wybranymi przyłączami
Numer referencyjny: ZP/05/MMW/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące rozbudowy infrastruktury muzealnej o podziemny magazyn studyjny (funkcja magazynowa połączona z wystawową) z przyłączami i elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem powierzchni drogowo-parkingowej przy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w latach 2019 - 2020, ETAP 1: budowa magazynu w stanie surowym zamkniętym z wybranymi przyłączami. 2. Jednopoziomowy magazyn studyjny realizowany będzie w ramach rozbudowy budynku Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Budynek będzie wbudowany w skarpę. Powierzchnia zabudowy części podziemnej wynosi 920,50 m2, a części nadziemnej 88,70 m2. Kubatura obiektu to około 4.865 m3. Projektowany budynek w 96% będzie znajdować się poniżej poziomu terenu. Na powierzchni zaprojektowano elementy komunikacji pionowej: klatka schodowa i szyb transportowy dla obsługi magazynów i pracowni konserwatorskich. Układ funkcjonalny części podziemnej budynku obejmuje pomieszczenia magazynowo wystawowe, socjalne, pracownie konserwacji eksponatów i pomocnicze. W roku 2019 Zamawiający wymaga wykonania inwestycji do poziomu stanu surowego zamkniętego budynku magazynu studyjnego (w tym: wykonanie izolacji oraz obsypanie budynku z zagęszczeniem gruntu wokół budynku). 3. Zakres rozbudowy infrastruktury muzealnej Etapu 1 budowy obejmuje: 1) Budowę budynku podziemnego połączonego z istniejącym budynkiem muzeum w zakresie konstrukcji, izolacji i wykończenia zewnętrznego w tym czerpnie oraz wyrzutnie - stan surowy zamknięty. 2) Przebudowę instalacji wodociągowej. 3) Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w zakresie niezbędnym do wykonania płyty fundamentowej. 4) Budowę przyłącza energetycznego. 5) Przebudowę sieci energetycznej niskiego napięcia. 6) Budowa elementów małej architektury i zagospodarowanie parkingu: wiata dla kontenerów na odpady, 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), plac manewrowy, odtworzenie ogrodzenia. 4. Branżowy zakres Etapu 1: 1) Branża budowlana: a) Roboty ziemne niezbędne do wykonania budynku wraz z zabezpieczeniem wykopu, robotami rozbiórkowymi i odtworzeniem elementów które mają pozostać, zasypki, humusowanie i odtworzenie trawników. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej. Uwaga: nadzór archeologiczny po stronie Zamawiającego. b) Roboty konstrukcyjne żelbetowe wraz z projektem zamiany posadowienia z ław i stóp fundamentowych na płytę fundamentową w systemie białej wanny z niezbędnym uszczelnieniem styków betonowań i dylatacji. c) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i termicznych zarówno podziemnych jak i nadziemnych. d) Wykończenia zewnętrzne budynku - witryny zewnętrzne (wymagane okna w klasie RC3, zgodnie z normą PN-EN 1627), drzwi wejściowe, elewacja, barierki na dachu, świetliki, czerpnie i wyrzutnie. e) Zagospodarowanie terenu w obrębie wykonywanego obiektu wraz z naruszonym terenem przyległym. Wykonanie robót nawierzchniowych w tym obszarze w tym wykonanie parkingu i wiaty dla kontenerów na odpady. 2) Branża sanitarna: Przebudowa instalacji zewnętrznej wodociągowej z przebudową przyłącza wodociągowego od Bulwaru do istniejącej studni wodomierzowej na działce Zamawiającego (uwaga: przeprojektowanie wodociągów w ramach nadzoru autorskiego). Wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych w zakresie niezbędnym do wykonania płyty fundamentowej (siły obce, uzgadniające zakres i harmonogram z wykonawcą budynku). 3) Branża elektryczna: Wykonanie przyłącza energetycznego do realizowanego budynku oraz przebudowa sieci energetycznej niskiego napięcia placu. Resztę projektowanych elementów, czyli instalacje wewnętrzne, ścianki działowe, witryny, elementy wykończeniowe, montaż żurawia, wykonanie kanalizacji deszczowej i wierzchniej warstwy drogi wewnętrznej, planuje się wykonać w kolejnym etapie.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45262311-4
45262522-6
45261000-4
45320000-6
45410000-4
45421152-4
45421000-4
45262100-2
45233223-8
45233200-1
45332200-5
45332300-6
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie wymaga sie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy nowego lub rozbudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 5.000.000 zł brutto, które swoim zakresie obejmowały wykonanie głębokich wykopów powyżej 5 m głębokości, o powierzchni wykopu min. 700 m2, z wykonaniem szczelnych ścianek oporowych. 2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia: a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy w ww. specjalności przy co najmniej jednej robocie budowlanej obejmującej wykonanie głębokich wykopów powyżej 5 m głębokości, o powierzchni wykopu min. 700 m2, z wykonaniem szczelnych ścianek oporowych. b) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w ww. specjalności, w tym kierowanie robotami budowlanymi w obiekcie użyteczności publicznej z zakresu przyłączy sanitarnych każdego rodzaju, tzn. wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. c) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik robót musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w ww. specjalności, w tym kierowanie co najmniej trzema robotami w obiekcie użyteczności publicznej z zakresu przyłącza elektroenergetycznego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 6.4 Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób spoza RP, oznacza to decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania w Polsce samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dn. 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich UE (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394) oraz Ustawą z dn. 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa o powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, dokument miał dotyczyć złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 zł. b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W/w wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w p. 6.3.1 siwz. W/w wykaz należy przygotować według wzoru określonego w siwz. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W/w wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w p. 6.3.2 siwz. W/w wykaz należy przygotować według wzoru określonego w siwz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 2 i 3 do siwz. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, zgodnie z wzorem stanowiący załącznik do siwz, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, w/w oświadczenie /dokumenty składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 10.000 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej20,00
Dodatkowy okres gwarancji i rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą dotyczyć: a) terminu wykonania przedmiotu umowy, b) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w siwz, c) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, d) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, - zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót, e) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych. 2. Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z: - zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru lub projektanta, - zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego) lub wskutek poprawienia błędów projektowych, - z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, b) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, c) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, d) opóźnienia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, wynoszącego więcej niż 14 dni, e) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych, f) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, g) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów, h) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia określonego w siwz. 3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie nie skutkuje obowiązkiem automatycznego przedłużenia terminu realizacji Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 93 ust. 1a ustawy PZP).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie